Home

Důraz na rozum

Papežův důraz na rozum není cestou k lidské pýše, spíš je cestou k pokoře před objevovanou pravdou. Pro ty z nás, kteří pamatují ideologii vnucovanou za totality, jsou papežovy důrazy na správnou metodu hledání pravdy potvrzením zkušenosti, že ideologie, která sebe sama ozdobovala přívlastky vědecká, právě na. Papežův důraz na rozum není cestou k lidské pýše . Metoda vědy Slova Benedikta XVI. akademickému světu Zamyšlení nad projevy papeže Benedikta XVI. Řada reakcí na papežovy projevy připomíná, že Benedikt XVI. nemoralizoval, neodsuzoval, ale přesto se jasně vymezoval vůči tomu, co vidí jako vzdálené pravdě nebo co kazí. důraz kladen na rozum (racionalismus) navazuje na renesanční humanismus; všestrannost; cíle osvícenství: svoboda člověka (v myšlení, v bádání, ve vzdělání, v kritice, v přesvědčení) hmotné povznesení člověka; spravedlivé uspořádání společnosti; šťastný pozemský živo Podstata: klade se důraz na rozum, na poznání- Pod vlivem osvícenství vzniká nová forma vlády - OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS. Je to neomezená vláda panovníka zdůvodňována rozumem . Cílem: udržet moc a prostředkem jsou reformy. = prosadily se především v Rusku a v Rakousku. RUSKO. PETR I ( 1689 - 1725

Klasicismus byl výrazem filozofického racionalismu (důraz na rozum). Reagoval na subjektivismus baroka a později i frivolnost rokoka příklonem ke klasickému umění a literatuře starého Říma a Řecka. Všeobecně je pro něj příznačný důkaz na harmonii a uměřenost, potřeba řádu Realismus opět klade důraz na rozum a věří exaktním vědám. Právě ve druhé polovině 19. století věda a technika obrovsky pokročily (objev telefonu, rozšíření elektřiny do domácností, periodická soustava prvků, teorie evoluce), a to ovlivnilo i literaturu - už od počátku tu byly snahy prozkoumat člověka a jeho nitro a.

Papežův důraz na rozum není cestou k lidské pýše

  1. a) důraz na rozum b) tendence vysvětlovat přírodní i společenské jevy mechanicky c) důraz na lidskou svobodu, rovnost, demokracii a toleranci (ROVNOST-VOLNOST - BRATRSTVÍ) CHARLES LOUIS MONTESQUIEU (1689 - 1755) hlavní díla: Perské listy - satira na státní absolutismus, církevní nesnášenlivost a všeobecné uvolnění mrav
  2. - hlavně Anglie a Francie, důraz na rozum, rozvoj vědy, svoboda myšlení a rovnost všech občanů, absolutismus byl kritizován - Ch. L. Montesquieu, encyklopedisté (D. Diderot, Rousseau...), D. Defoe, J. Swift - následně vznikl preromantismus s nůrazem na citové hodnoty prostého člověka (J. W. Goethe, F. Schille
  3. maximální důraz na bezpečnost Bezpečnost je pro nás na prvním místě , ať už jde o stabilitu a provozní bezpečnost stromů, tak při samotném provádění prací. Využíváme nejnovějších technologií, čímž vnášíme revoluční způsoby do realizace prací
  4. - atomy se pohybují v nekonečném prostoru podle zákona tíže (narážejí na sebe -> víření) - vlastnosti věcí - atomisté kladou důraz na rozum - věci se liší tvarem, polohou a velikostí => uspořádání atomů - vlastnosti dělí do 2 skupin: 1) primární - hlavní, poznáváme rozume
  5. Důraz na rozum Důraz na emoce Manipulativní obsah Chybná příčina Chybné vyvození Útok Kognitivní zkreslení Mediální fauly Statistické fauly Fakta Příklady skutečných faulů O Nás Domů; Argumentační fauly.

1) Důraz na rozum Důraz na nedůvěryhodnost (Tvrzení musí být nepravdivé, protože zní neuvěřitelně.) Když po návratu domů příliš pozdě při zouvání bot zavrávorám, musí to znamenat, že jsem pod vlivem alkoholu nebo drog: Krátce po půlnoci dcera přichází domů. Dcera: Ahoj, jsem v pořádku doma Na rozdíl od klasicismu nekladou preromantismus a romantismus důraz na rozum, ale na city. Romantický hrdina bývá osamělý, výjimečný, často nešťastný jedinec. Toužívá po ideálu, nedokáže se smířit se světem, jaký je. Romantická láska obvykle bývá vášnivá a nenaplněná Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů. V běžném užití má však slovo rozum a od něj odvozené přídavné jméno rozumný širší význam (např. měj rozum, rozumná cena, rozumné chování). Etymologicky je slovo rozum postverbale slovesa rozuměti, a to již v.

Všeobecný důraz na rozum ovlivnil také tehdejší umělecký směr, který nazýváme klasicismus. 1 Shrňte nejdůležitější objevy osvícenského věku. Vyberte jeden z nich a vysvětlete, čím byl převratný. 2 Popište vlastními slovy, jak vypadají stavby z období klasicismu. 016-017 M 059 33 Vyobrazení z francouzské. Gastronomické trendy pro rok 2021: Důraz na kvalitu, lokální suroviny i zdravý rozum Poslední měsíce sice gastroakcím, festivalům a návštěvám restaurací moc nepřejí, o to lahodnější zážitky si však dopřáváme za dveřmi našich domovů - Na rozdíl od klasicismu neklade preromantismus důraz na rozum, ale na city. - Preromantismus a později romantismus se zaměřují na skutečnou přírodu (v kontrastu se stylizovanými šablonovitými popisy přírody běžnými v dřívější literatuře). Jedna část anglick preromantick poezie nese náze Baroko klade důraz na rozum a návrat k přírodě. 4. V období baroka je potlačována moc církve. 5. Pro baroko jsou typické mysticismus a duchovnost. 6. Barokní architektura se vyznačuje především stavbou letohrádků. 7. Baroko klade důraz na střídmost, vnitřní výzdoba stave

Důraz na lidský rozum a víru v člověka A) v umělecké literatuře (Robinson Crusoe) B) v naučné literatuře (encyklopedie) 3. Kritika soudobé společnosti (Gulliverovy cesty) 4. Encyklopedická činnost ve Francii (s. 223) 5. Antiklerikální literatura (Jeptiška). Na rozdíl od jiných osvícenců nekladl důraz na rozum, ale na city, a to i ve vztahu k Bohu. Podkopal tím osvícenský racionalismus a determinismus a otevřel tak cestu romantismu. Citáty: Lid chce vždy dobro, ale sám od sebe je vždy nevidí..

Edvard Beneš: Dvakrát čelil krizi

- důraz na pozemský život, lidský rozum, člověka a přírodu - projevuje se humanismem - zkoumání člověka, ústa k rozumu, návrat k antice - podloubí, nádvoří, zámky, kostely (př. zámek v Litomyšl) - malířství - dokonalé lidské tělo, mytologie (báje), portréty, akty Michelangelova socha David navazuje na antiku. racionalismus- důraz na rozum. rozumová kázeň a střídmost. krásné je to co je pravdivé a rozumové. člověk ve vztahu je společnosti. umělecká díla se řídila estetickými pravidly a předpisy. umění: Panteon v Paříži, Vítězný oblouk, Braniborská brána, washingtonský Kapitol. Stavovské divadlo Podle typu osobnosti, která sedí naproti vám, lze klást větší důraz na rozum, nebo na cit. Jsme-li profesionálními prodejci a pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, stojí na prvním místě služba zákazníkovi. Hovoříme-li o jeho ovlivňování, v žádném případě se nejedná o získávání výhod a peněz na jeho úkor Workshop a pohybová lekce proběhnou online na platformě Zoom a vy se tak budete moci připojit, ať léto zrovna trávíte kdekoliv. 1. Teoretická část workshopu: Jak na redukční jídelníček jednoduše a prakticky I přes své vzdělání klade ve svém přístupu důraz na zdravý selský rozum, který se v dnešní džungli.

Papežův důraz na rozum není cestou k lidské pýš

Lenka je milovnicí a propagátorkou základních potravin a domácího vaření. I přes své vzdělání klade ve svém přístupu důraz na zdravý selský rozum, který se v dnešní džungli protichůdných a extrémních výživových rad a směrů často ztrácí. Více se o Lence dozvíte na jejích osobních stránkách Ve výkladu klade karta Spravedlnost důraz především na rozum. Spravedlnost je pro všechny Výklad karet vás vybízí, měli by jste se zamyslet, zda není potřeba v určitých oblastech vašeho života nastolit rovnováhu, pořádek a harmonii. Uvědomte si, že zodpovídáte za své činy a chování Důraz na rozum Argumentační fauly, které falešně apelují na rozum a na různé chybné premisy v uvažování. Často cílí na zažité premisy, které vznikají vlivem kognitivních zkreslení - jde primárně o mentální zkratky, které usnadňují zpracování informací, během toho je ale zkreslují - klade důraz na rozum - rozum je nadevše (racionalismus) - opírá se o přírodní vědy → rozvoj vědy a techniky - svoboda a tolerance, důraz na vzdělání - vytvoření nové společnosti (se svobodným duchem) Představitelé: Francois Marie Arouet - Voltaire - francouzský básník, spisovatel, filozof a humanist

poznatků, tj. ze zkušeností, důraz je kladen na rozum a na poznání, že všichni lidé jsou si rovni, mají stejné potřeby. 6 Proto je nejvýznamnější součástí filosofie stoicismu i 3 LONG, A. Hellénistická filosofie, s Důraz na rozum, logické myšlení, vědecké poznatky - Bůh stvořil svět, ale dále do něj nezasahuje - rozpor s učením katolické církve a náboženským barokem. Vzdělanost zbraní proti pověrám a nevědomosti. Rozum . OSVÍCEN. vědomostmi. Isaac Newton - 1666, gravitační záko - důraz na dedukci = myšlenkový postup jdoucí od obecného k jednotlivému, od předem přijatého předpokladu k jeho zvláštním projevům (nezávislá na zkušenosti, vždy pravdivá) René Descartés (1596 - 1650) - filozof, matematik - geometrie, přesná analýza Rozprava o metodě Úvahy o první filosofi vrací se opět na zem, říká, že vše řídí panovník à podpora absolutismu (Ludvík XIV.) klade důraz na rozum; návrat k antice; ve všem řád, pravidla; veřejné zájmy jsou prvořadé; pravidla v literatuře

Důraz též kladen na zkoumání lidské svobody v dějinách; f) důraz na hraniční situace, v nichž si člověk nejvíce uvědomuje sám sebe: úzkost, vztah ke smrti, nesnesitelnost svobody u J.-P. Sartra, nezbytnost rozhodovat se v dvojznačných situacích u M. Merleau-Pontyho, absurdita a problém sebevraždy u A. Camuse, poslední. RENESANCE a manýrismus. od 14. do 17. století. zesvětštění, individualismus, návrat k antice, humanismus, mecenášství, důraz na člověka, na lidský rozum. Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století.Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost

PPT - Evroá literatura 18Apel na lid - Bez faulu

Osvícenství Maturit

1. důraz na city a fantazii, to je protiklad klasicismu a osvícenství, kde se dával důraz na rozum. 2. rozpor mezi snem a skutečností = pocit osamění. 3. hledání jistoty - v přírodě, meditaci, minulosti. 4. prostředí musí být výjimečné (hrad, zřícenina, hřbitov) 5. díla jsou nejčastěji psána formou - povídky. Klademe důraz na nalezení a realizaci jednoduchých, efektivních a dlouhodobě udržitelných řešení. Používáme selský rozum, vědecké poučky omezujeme na minimum. Vedení společnosti. Ondřej PETR . Jednatel / Finanční ředitel Na druhé straně je inteligence schopnost získávat a aplikovat znalosti a dovednosti. Jak vidíte, zdravý rozum a inteligence nejsou totožné. The klíčový rozdíl mezi nimi je to, že zatímco zdravý rozum klade větší důraz na praktické znalosti, inteligence se zaměřuje na intelektuální schopnosti jednotlivce

Moje stránky :o) - Klasicismus v hudební výchově. Úvod » Klasicismus v hudební výchově. Klasicismus. (1750-1820) Stav společnosti: - hlavní myšlenkový proud osvícenství (důraz na rozum) - návrat přírodě (Rousseau [Ruso]) Charakter hudby. - melodie jednoduchá, zpěvná, pravidelně členěná Člověk se spícím darem vize sice klade velký důraz na rozum a informace, jeho mysl však zůstává omezená a zamlžená. Své sny, pocity a intuici odkládá stranou, protože je považuje za nesmyslné a matoucí důraz na pravdu, rozum, čest rodiny; dílo: Cid hlavní postavy - Rodrigo Diaz de Bivar, Chiména; čerpá ze španělské středověké literatury - Píseň o Cidovi odehrává se v 11.století; děj: Před svatbou Chiménin otec urazil Rodrigova otce. Syn byl povinen pomstít otcovu pohanu a v souboji zabil Chiménina otce Důraz byl kladen na rozum, kritické přehodnocování dosavadních poznatků a podporu vzdělání. Za vlády Josefa II., který byl osvícenskými myšlenkami ovlivněn, bylo zrušeno nevolnictví a vydán toleranční patent, který umožňoval v omezené míře náboženskou svobodu. Došlo i k částečnému zrušení cenzury důraz na lidská práva, rozum, odmítá náboženství; v Anglii, Nizozemí, Francii, Německu; Francie . Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) pedagogický spis Emil čili O výchově - snaha z dětí vychovávat svobodné lidi . Voltaire (1694-1778) kritika francouzských poměrů; filozofický román Candide neboli Optimismus - muž bez.

Vítej - dějepis - osvícenský absolutismu

Klasicismus - Galakti

Radka Maxová - Bez faulu

RENESANCE A HUMANISMUS KULTURA NA POČÁTKU NOVOVĚKU Návrat k antice, snaha obnovit antickou kulturu a vzdělanost Důraz na lidský rozum Poznávání přírody a rozvoj vědy Humanismus- myšlenkový směr, kdy je hlavní pozornost věnována člověku ARCHITEKTURA budovy stavěny do šířky, pevně sedí na zemi Ploché stropy, římsy, sloupy, arkády Stavěly se šlechtické paláce. - důraz na pozorování a pokusy - víra v převtělování duší. anaxagorás - věci vznikají a zanikají tak, že se spojují a rozpojují věčné hmotné částice (semena) ← pasivní, do pohybu je uvádí vnější příčina → rozum zvaný nús. Atomisté. leukippo - kladli důraz na cit iracionalitu. 2) Dominikáni- založil roku 1216 Dominik, který dělal osvětovou činnost, kázání- kladou důraz na rozum- nakonec mezi sebe přijali a Tomáše Akvinského Albert Veliký (asi 1200 - 1280)- dominikán, učitel T. Rozum. Další významy jsou uvedeny na stránce Rozum (rozcestník). Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů. V běžném užití má však slovo rozum a od něj odvozené přídavné jméno rozumný širší význam (např. měj rozum. - návaznost na odkaz Antiky (Antika je vzor dokonalosti), rozumová kázeň a střídmost (jasnost, vyrovnanost, harmonie), racionalismus (důraz kladen na rozum-Cogito ergo sum.), člověk sledován ve společnosti (jak tam funguje, jaký k ní má vztah), pevně stanovená estetická pravidla a předpisy (autor nemůže improvizovat, ale.

V roce 2004 jsem promoval na ČVUT v Praze na Stavební fakultě. Od roku 2011 se věnuji profesionálnímu finančnímu poradenství a v roce 2017 jsem složil zkoušku €FA. Při své práci dávám důraz na férovost, upřímnost, selský rozum a životní zkušenosti, při použití moderních technologií a sofistikovaných nástrojů Doprovázení je poskytováno všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Dne 4. 2. 2013 udělil Krajský úřad Středočeského kraje Občanskému sdružení Rozum a Cit, nyní Rozum a Cit, z. s., v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pověření k. V samotném dokumentu je položen důraz na jedinečnost manželství, což je konstantní prvek nauky katolické církve, že manželství má jedinečné a privilegované postavení a nic se mu nemůže stavět na roveň, ať už z homosexuálních nebo heterosexuálních vztahů, zdůrazňuje Mohelník s tím, to není diskriminace homosexuálů Gastronomické trendy pro rok 2021: Důraz na kvalitu, lokální suroviny i zdravý rozum. Tipy na vánoční dárky pro ženy. Tipy na vánoční dárky pro muže. Vánoce netradičně: Čím pohostit vegetariány a bezlepkáře? Jak dodržet novoroční předsevzetí (nejen) o hubnutí?.

Osvícenství (17. - 18. stol.; Anglie a Francie) ideové hnutí doby přechodu feudalismu v kapitalismus, navazuje na renesanci, humanismus a reformaci. ideologicky připravuje buržoazní revoluci - boj ve jménu rozumu proti předsudkům a despotismus. víra v rozum, sílu vědy, ovládnutí přírody. rozvoj racionalismu, optimismu. Proto Body & Mind už dávno nepředstavuje pouze power jóga, jak tom bylo před lety. Naopak - je vidět výrazný posun lekcí, které se stále více odklánějí od pouhého fyziologického účinku cvičení a kladou mnohem větší důraz na meditaci, upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Klíčová slova: rozum, svoboda, rovnost, demokracie, lidská práva, reformy intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století vyjadřovalo odmítavou reakci na barokní zbožnost kladlo důraz na rozum, logiku a humanismu

Výpisky z literatur

Je to seriál staré školy, kde se používá nových metod (všudypřítomné bezpečnostní kamery, internet), s klasickým patráním a odhalováním stop, přesto to není ve stylu kriminálky MI5. ap. Naopak je zde kladen důraz na selskej rozum důraz na rozum, logické myšlení, vědecké poznatky, Bůh stvořil svět, ale dále do něj nezasahuje. xxx rozpor s učením katolické církve, V rozporu s náboženským barokem. vzdělanost . zbraní proti pověrám a nevědomosti, rozum OSVÍCEN vědomostmi, Isaac Newton - 1666, gravitační záko klade důraz na člověka, jeho rozum a pozemský život umělci se obracejí k antické kultuře rozvíjí se vědy a zkoumání přírody, v umění se uplatňují nové postup ESEJ: Logika a selský rozum na pranýři pro dezinformátory. 5.3.2021. Již od loňského března ohledně koronaviru a covidu tvrdím stále totéž. Zatímco moji oponenti si co každých 14 dní vypomáhají novými a novými argumenty. Z nichž některými i popírají ty předchozí. A z nichž některými mi vlastně dávají za pravdu.

Osvícenská filosofie - maturitní otázka (2) Studijni-svet

Předpověď na neděli 13.6.2021 Smysl pro realitu V neděli lze očekávat pěkně třaskavou směsCo se po nás bude vyžadovat: být praktičtí, používat svůj rozum, autoritu, praktičnost. Být spolehliví, umět obchodovat, být optimističtí a mít praktický přístup k životu, být realista. Víme, že abychom mohli peníze utrácet, j Rozum, nebo prášek. Pelta měl roztržku s kandidátem do vedení fotbalu. 3. června 2021 13:46. Roztržka během valné hromady fotbalové asociace: Děláte tady z toho Cirkus Humberto. To je fraška. Nechceme poslouchat lži, křičel do mikrofonu i do pléna kandidát do výkonného výboru za české kraje a okresy Martin Mulač Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo Příčinou toho, že se nám nedaří plout na vlně našeho života, bývá spící dar vize. Člověk, jehož dar vize spí, sice může klást velký důraz na rozum a informace, jeho mysl však zůstává omezená a zamlžená. Své sny, pocity a intuici odkládá stranou, protože je považuje za nesmyslné a matoucí Racionalismus kladl důraz na rozum coby hlavní zdroj poznání. Poznatky člověk podle něj získává na základě intuice ve smyslu evidentního zření určitých pravd (axiomů) o skutečnosti, které jsou přitom dle racionalistického stanoviska lidskému rozumu apriorně dány

Umělecké směry a literární hnutí - Knihy k maturit

Rizikové kácení - Rozum les & stavb

6. První polovina 19. století patří romantismu, který klade důraz na člověka jako individuum, na cit spíš než na rozum a revoltuje proti společnosti. V Anglii ho reprezentuje básník George Gordon Byron, v Rusku Alexandr Sergejevič Puškin Kant vkládá důraz na rozum přímo do definice osvícenství. V slavném výroku tvrdí, že osvícenectví je vykročení člověka z jeho jím samým zaviněné nesvéprávnosti. Nesvépráv-nost přitom definuje jako neschopnost používat svůj rozum bez toho, abychom byli veden

Politici z ODS - Bez faulu

Na stránce používáme cookies, abychom Vám mohli ytnout personalizované stránky při příští návěštěvě. Kliknutím na Přijmout vše dáváte souhlas k použití všech cookies. Nastavení můžete změnit, nebo svůj souhlas odovlat kliknutím na odkaz Nastavení cookies. Snažíme se sbírat minimum informací Nebojíme se používat vlastní rozum. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody, rozvoj přenositelných kompetencí, aktivní přístup k institutu zpětné vazby, sebehodnocení a sebereflexe 10 úloh | Typ cvičení Kvíz / test. Máme pro vás druhý literární test, který se celý věnuje klasicismu. Stačí dle Vašich nejlepších úvah vyplnit jednotlivé otázky a nechat náš systém vyhodnotit celý test. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10. Začít od začátku Rozum, cit a vůle. Ve vzdělávacím procesu klademe stejný důraz na rozvoj rozumu, citu a vůle. Rozvíjet všechny tři složky je důležité proto, aby dítě získané znalosti (rozum) umělo následně v životě použít (vůle) v souladu s morálními principy (cit)

Feri, Kořanová a Zachariáš na téma 1968 - Bez faulu

Zvláštní důraz věnujeme zejména hodnotícím kritériím orientovaným na kvalitu dodavatele a jeho plnění. Základní filozofií 4E je Best Value Approach (BVA) , unikátní metoda vedení projektů původem z USA, která do zadávání veřejných zakázek dle pravidel EU pronikla díky urputnosti a nadšení našich holandských kolegů Fyzioterapie je součástí rehabilitačního procesu - tedy procesu, kdy obnovujeme pocit i reálný prožitek zdraví ve všech jeho rovinách (fyzické, psychické, sociální). Fyzioterapie je dominantně orientována na práci s tělem, na diagnostiku potíží a určení jejich příčiny, stejně jako jejich nápravu. Součástí terapie je tedy i pečlivý odběr anamnézy

•kladen důraz na rozum jako zdroj poznání. Ten je nezávislý na smyslech. představitelé: René Descartes, Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche, Gottfried Wilhelm Leibniz Empirismus •zdroj poznání ve smyslové zkušenosti, tzv. empirii. Stojí v protikladu k racionalismu Merkur vstupuje do znamení Býka a klade důraz na rozum a celkové uvažování. Vaše názory budou pevné a neměnné a dojdete k nim až po velice pečlivém uvážení. To pro vás není zase až tak obvyklé. Lev Očekávejte velmi příznivé období zejména co se obchodních transakcí týče. Možná už delší dobu uvažujete nad. Tajemství a rozum. Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2010/2 (Dialog) Odpověď Ctiradu V. Pospíšilovi a Stanislavu Sousedíkovi. I. Profesor Pospíšil učinil v minulém čísle TT 1 průlomový krok: pokusil se o bezprostřední uplatnění trinitologického hlediska na filosofický text. 2 Explicite přitom uznal samostatnou schopnost filosofie vést s teologií kompetentní dialog i v.