Home

Geomorfologické celky mapa

Geomorfologické oblasti Č

Seznam geomorfologických celků v Česku - Wikipedi

View In: ArcGIS JavaScript ArcGIS Online map viewer Google Earth ArcMap ArcGIS Explorer View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Služba geomorfologické členění ČR. Map Name: Geomorfologická mapa ČR Legend All Layers and Tables Layers: Geomorfologická mapa (0) systém (1) provincie (2) subprovincie (3) oblasti (4 geomorfologické celky_slepá mapa.pdf. geomorfologické celky_slepá mapa.pdf. Sign In. Geomorfologické celky si v tomto článku o geomorfologickém členění ČR, který navazuje na předchozí článek zabývající se geomorfologickým členěním České republiky do oblastí, dále rozdělíme. V tomto pokračování si systém provincií, subprovincií a celků dále rozdělíme na oblasti s jednotlivými celky a podcelky

Geomorfologické celky ČR, oblasti a podcelky - Treking

Vědecké geomorfologické členění jde do detailů - provincie (řádově desetitisíce km²) se dále podrobněji člení na soustavy (někdy zvané též subprovincie), podsoustavy (někdy též oblasti), celky, podcelky a okrsky (řádově desítky km²) Kdykoliv šíříte výřez mapy nebo jeho úpravu, uveďte prosím citaci ve tvaru: <názvy zobrazených mapových vrstev>. In: <název mapové aplikace> [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. <datum zobrazení>]. Dostupné z: <webová adresa mapové aplikace> Příklad: Vrtná prozkoumanost, Geologická mapa 1 : 50 000. In. Geomorfologické celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti až na úroveň elementárnych foriem. Karpaty (podsústava) Geomorfologické členenie Slovenska. Západné Karpaty (provincia) Vonkajšie Západné Karpaty (subprovincia) Slovensko-moravské Karpaty (podrobná počítačová mapa Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že Česká republika se dělí z morfologického hlediska na dva základní a velmi odlišné celky. Česká vysočina je vyššího stáří než Západní Karpaty a tím je způsobeno mnoho rozdílů. Na výsledné podobě povrchu se podílejí společně endogenní a exogenní činitelé

CENIA/cenia_geomorfologie (MapServer

 1. Interaktivní slepá klikací mapa slouží k procvičení místopisu základního geomorfologického členění ČR a pracuje ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa_provincie.htm nebo mapa_subprovincie.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat správnou odpověď
 2. Geomorfologické členenie SR (interaktívna mapa) 1. marca 2019 | pohoria • Slovensko • mapy
 3. Geomorfologické mapy zobrazují charakter reliéfu, jeho jednotlivé tvary, genezi a stáří. Mapy se podle účelu dělí na základní, které slouží pro geomorfologický výzkum a průzkum, např. mapa geomorfologických poměrů ( obr. 3.1, l egenda) a aplikované, hodnotící určité vlastnosti tvaru reliéfu pro potřeby územního.
 4. Významné geomorfologické oblasti a celky. Všechny oblasti a celky (i ty dílčí, pokud jsou uvedeny), očíslované a uvedené tučným písmem, musí umět zakreslit do slepé mapy. Tučné a podtržené nadmořské výšky musí znát přesně, u ostatních musí znát jen název nejvyšší hory, pokud je uvedena

Geomorfologické členění Slovenska. Celé Slovensko je součástí Alo-himálajského systému. Tento systém se pak dále dělí na subsystémy, provincie, subprovincie, oblasti, celky s podcelky a okrsky. Členění. Slovensko má dva subsystémy a to Karpaty a Panonskou pánev. Oba tyto subsystémy se rozdělují na dvě provincie Geomorfologické Celky čr Mapa Seznam geomorfologických celků v Česku - Wikipedie Geomorfologické celky ČR _ Herber PurposeGames Geomorfologické oblasti ČR Geomorfologické celky ČR, mapa - Treking.cz Mapy Mapová aplikace pro prohlížení produktů ČÚZK. Microsoft Edge 90-91 Mozilla Firefox 88-89 Safari 13-14.1 iOS Safari 13.0-14. Geomorfologie čr Mapa. Geomorfologické celky ČR, mapa - Treking.cz Mapy Geomorfologické členění Česka - Wikipedie Mapy Geomorfologické členění Česka - Wikipedie Geomorfologie | Česká republika - Tematický atlas | Pedagogická Seznam geomorfologických celků v Česku - Wikipedie GEOMORFOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY 9. Autorom podkladovej mapy geomorfologického členenia je Miroslav Žiak. Autorom podkladovej mapy geomorfologického členenia je Miroslav Žiak. English en. Login. Login Register Free Help; This is an online quiz called Geomorfologické členenie SR. There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with.

geomorfologické celky_slepá mapa

 1. Geomorfologické členenie Slovenska - geologické celky, plus orientačné mestá - Slepá mapa This quiz has tags. Click on the tags below to find other quizzes on the same subject
 2. Štátny geologický ústav Dionýza Štúr
 3. Pohoří ČR, geomorfologické celky ČR, členění a mapa pohoří a nížin; geomorfologické celky ČR - pohoří, pahorkatiny, úvaly a nížiny České republiky, mapa geomorfologických celků ČR a seznam jednote ; Geomorfologická regionalizace čR: od práce geomorfologa k . Nová geologická mapa ČR

Geomorfologické celky a pocelky ČR, pohoří a nížiny

mapa stránek o projektu rss. Geomorfologické celky. Křižanovská vrchovina zaujímá největší část Vysočiny. Vytváří oblouk, který začíná na jihu, táhne se přes střed a končí na východě kraje Geomorfologie čr. Stránka byla naposledy editována 12. 10. 2018 v 21:38. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi Geomorfologické celky si v tomto článku o geomorfologickém členění ČR, který navazuje na. Tabulka zobrazuje nové vyšší geomorfologické jednotky ČR (podle ČÚZK, 1996). Tabulka zobrazuje podrobnější členění provincie Západní Karpaty, součástí jsou i geomorfologické celky (podle ČÚZK, 1996) ČÚZK, 1996 Vazba: Laminovaná mapa s lištou. Rozměr: 1360 x 960 mm. Obsahuje hlavní geomorfologické celky, řeky, jezera, rybníky, nádrže, vrcholy, propasti, jeskyně, chráněná území a přírodní zajímavosti. Legendární čtenářská akce je opět tady! Brožky od nakladatelství HOST můžete právě nyní objednávat i kupovat za.

ČR - geomorfologické jednotky. 1/12 Kolik geomorfologických jednotek má Česká Republika? 7; 10; 9; Mapa webu; Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užit. České hory, mapa pohoří - outdoor web Treking.cz geomorfologické celky čr hra Klíčová slova: okres Hodonín, staré mapy, změny ve využití krajiny, geomorfologické celky, GIS Abstract Th is paper describes historical changes in land use on the territory defi ned by the Hodonin District from the mid-19 th century to the beginning. - Jednotlivé geomorfologické celky jsou pojmenovány, jejich jména mapa obsahuje Geomorfologické člen ění povrchu ČR je přehledn ě zobrazeno nap ř.: Školní atlas Česká republika a Evropa. Vizovice, ČR: SHOCart, s.r.o., aktualizované vydání, 05/2013, dotisk 2014. ISBN 978-80-7224-247-4 mapa 1 : 1 250 000 , str. 4. Geomorfologické oblasti a celky ČR Název oblasti Název celku Opíšeme si a nau číme se ukazovat v map ě červen ě ozna čené oblasti/celky Českoleská oblast Krušnohorská hornatina Frýdlantská pahorkatina Záp.Vn ěka rpatské sníženiny Český les Smr činy Jizerské hory Dyjsko -svratecký úval.

Geomorfologické členění Česka - Wikipedi

 1. Mapa geomorfologického členění oblasti a členění podle obcí. Z hlediska geomorfologické námi vymezené území Bílinska je součástí provincie Česká Vysočina, subprovincie Krušnohorská soustava, oblasti Podkrušnohorské.Do Bílinska zasahují dva celky: České středohoří a Mostecká pánev
 2. Byla zveřejněna nová prohlížecí služba, poskytovaná technologií Esri ArcGIS Server, která zobrazuje mapu geomorfologického členění Česka dle dr. Balatky. Členění začíná na hierarchicky nejvyšší úrovni subprovincií a pokračuje přes oblasti, celky, podcelky, okrsky a podokrsky až do nejpodrobnější úrovně částí
 3. Současné geomorfologické členění ČR a Slovenska má své základy v 70. letech 20. století, kdy došlo k výraznému zpřesnění a doplnění do té doby existujícího členění. Od této doby dochází k dalšímu zpřesňování, ovšem již spíše na nižších hierarchických úrovních (okrsky, podokrsky,) a to zejména na.

Geomorfologické poměry a členění reliéfu. Obr. 1/4. Výškové poměry na zmenšené přehledné mapě Prahy a okolí. Vrstevnice jsou po 50 m. Sestavil J. Kovanda. Území Prahy a sousední oblasti znázorněné na připojené schematické morfologické mapce patří ke třem subprovinciím České vysočiny - Poberounské subprovincii. GEOMORFOLOGIE . Reliéf Libereckého kraje je pestrý. Kraj rozděluje Ještědsko-kozákovský hřbet, který je vlastně pokračováním Lužických hor. Velkou část Českolia a Turnovsko řadíme k České tabuli Geomorfologické členenie Slovenska je značne komplikované, preto je takou aj táto mapová hra, ktorá preverí aj skutočných geografických nadšencov. Pred samotnou hrou odporúčame spoznať geomorfologické členenie Slovenska prostredníctvom tejto vydarenej mapy. Interaktívny atlas členenia je zas dostupný tu Úvod » Geomorfologické celky ČR » Český les » Charakteristika a zajímavá místa . Charakteristika a zajímavá místa Příspěvky. Český les - charakteristika a zajímavá místa . 19. 9. 2013. Pohoří se táhne od Chebské pánve na severozápadě až po Všerubskou vrchovinu, která odděluje Český les od Šumavy na.

Mapové aplikace - Česká geologická služb

 1. • následující mapka zobrazuje geomorfologické členění Česka* se zvýrazněnými ultratisícovkovými celky: * Existuje několik verzí geomorfologického členění Česka (např. podle Demka nebo Balatky) s mírně odlišnými hranicemi celků
 2. Jednotlivé povrchové celky sa začleňujú do viacerých hierarchických tried - sústava, podsústava, provincia, subropvincia a oblasť. Geomorfologické celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti až na úroveň elementárnych foriem
 3. Jejich dělení na provincie, subprovincie, oblasti a celky je jednotné v odborných kruzích v Česku i na Slovensku a dobře na ně navazuje i členění polské. Členění v ostatních zemích, zejména na Ukrajině a v Rumunsku, není propracované tak detailně ani podle stejných kritérií
 4. GEOMORFOLOGICKÉ CELKY. Úvod • O projektu; Informační zdroje Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-222 Vidnava. Praha: Česká geologická služba. Rozhledna na vrcholu Háj (758 m n. m.) Sopka Železná hůrka (591 m n. m.
 5. Excart Maps s.r.o. Kubelíkova 329, 779 00 Bystrovany e-mail: info@kralovstvimap.cz tel: 733 540 183, 737 301 35
 6. C)Krušnohorská subprovincie Poznámka: V níže uvedeném seznamu naleznete jen vybrané geomorfologické oblasti ČR určené k rozpoznání na mapě. Vyšší geomorfologické jednotky do úrovně subprovincie Žák musí povinně ovládat všechny celky na úrovni provincie a subprovincie. systém. subsystém. provincie
 7. Nasiel som tuto mapu,je dost podrobna a da sa pomerne presne zaradit lokalita nalezu. Len cisla celkov su inaksie ako na FN. Napr. na FN su Malé Karpaty (090) a na tejto mape su asi ako (30) to zrejme ale neprekaza. Mapa celky zobrazuje dobre ale podcelky uz niekde neotvara. Mozno tato mapa niekomu pomôze alebo niekto poukaze na lepsiu

v měřítku (1:25 000 a 1:50 000) ze Souboru geologických účelových map (ÚÚG, 1979-1996). 3. GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POVODÍ OTAVY Povodí Otavy je situováno do geomorfologických oblastí Šumavské hornatiny (geomorfologické celky Šumava a Šumavské podhůří), Středočeské pahorkatin Kategória:Geomorfologické celky na Slovensku. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání Mapa so všetkými súradnicami: ) alebo . Podkategórie. Táto kategória má nasledovných 49 podkategórií z 49 celkom. B Bachureň‎ (2 K, 1 S) Beskydské predhorie‎ (1 K, 8 S). Geomorfologické celky: Krasový reliéf: Nejvyšší vrcholy: Skalní města: Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Hradec Králové. slovensko - sada 3 mapek krajŮ srozdĚlenÍm na hlavnÍ geomorfologickÉ oblasti, vydÁno odhadem v60. letech stav: dobrÝ podÍvejte sena dalŠÍch vÍce neŽ120 map Zeměpisná nástěnná mapa ČR EX250 200 x 140 cm. Obecně zeměpisná mapa České republiky je určena pro školáky, základní školy a všechny, kdo chtěji mít zeměpisné údaje Česka pěkně po ruce. Tato větší varianta mapy je zpracována v měřítku 1 : 250 000 a rozměru 200 x 140 cm. základní silniční síť (dálnice.

Geomorfologické jednotky jsou přehledně zakresleny do úrovně celku mj. ve školním atlase České republiky (též ve starších atlasech ČSSR a ČSFR). Doporučujeme pro lepší pochopení tuto kapitolu číst právě s výše zmíněnou mapou. V rámci zjednodušení zde podrobně popíšeme pouze ty jednotky, kde se nějaké. Úvod » Geomorfologické celky ČR » Šumava » Grosser Falkenstein (1315 m n. m.) Grosser Falkenstein (1315 m n. m.) Grosser Falkenstein (česky Velký Falkenstein, 1315 m n. m .) je mohutný rulový vrch, který se nachází již v Německu, asi 3 km přímou čarou od státní hranice Naďa Prejzová Název Geomorfologické celky ČR, mapa | Treking.cz 7. Povrch České republiky . Nížiny a vodstvo České republiky. Nížiny České republiky se Mapa české Republiky Nížiny | adviseurmakelaar Česká republika - Tematický atlas | Pedagogická fakulta Masarykovy Elektronická učebnice I ppt stáhnou Typy reliéfu, geomorfologické členění Podle následujících map pojmenujte správně jednotlivé provincie a subprovincie. Pracujte také s atlasem České republiky. b) Podrobné členění subprovincií na jednotlivé oblasti a celky můžete studovat na těchto odkazech: 1, 2, 3

Podrobná Mapa čr | MAPA

Geomorfologické členenie Slovenska - Wikipédi

 1. Geomorfologické mapy. Geomorfologická mapa ČR - subprovincie. Geomorfologická mapa ČR - oblasti (Zdroj map: wikipedie) Jesenická oblast. V podrobném členění je Jesenická oblast, která zhruba odpovídá pojmu Jeseníky, zařazena takto
 2. Menu. Vrstvy. Filt
 3. ky.pdf 462 kB - 17. 9. 2015 2:54, Karel Malík ‎Přírodní podmínky Ameriky - studijní text‎ Oceánie_1.doc 28 kB - 30. 3. 2015 0:39.
 4. Severní až východní část kraje zaujímá Krkonošsko-jesenická soustava, která zahrnuje geomorfologické celky: Lužické hory - jsou geomorfologický celek a nevelké pohoří na severu Čech , vymezené ve směru od západu Děčínskou vrchovinou a Ještědsko - kozákovským hřbetem na východě
 5. Geomorfologické členění. Celek Orlická tabule (dle značení Jaromíra Demka VIC-2) se geomorfologicky člení na dva podcelky: Úo-metujská tabule (VIC-2A) na severu a Třebechovická tabule (VIC-2B) na jihu
 6. Geomorfologické členění = členění zemského povrchu do menších jednotek (horstva, vrchoviny, nížiny) na základě jejich geomorfologické příbuznosti a blízkosti • geomorfologické členění Česka má několik úrovní: 1. provincie - především Česká vysočina a Západní Karpaty 2. subprovincie/soustava - v České.
 7. Historical maps, aerial photographs and field geomorphological mapping will be used for characterization of anthropogenic forms and evaluation of natural areas, which are valuable from the point of view of protection of nature and landscape. Obtained data will be processed by GIS methods

Geomorfologie Česká republika - Tematický atlas

Geomorfologické členění. Reliéf Vysočiny je charakteristický plochými hřbety a úvalovitými údolími. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 500 m n. m. Oblast kraje Vysočina patří do geomorfologické provincie Česká vysočina a subprovincie Česko-moravské. Geomorfologické celky Geomorfologické tvary Geomorfologie - Wikipedi . Každá z linek symbolizuje pro Horní Bečvu typické geomorfologické tvary. Kombinace obrazové a textové části loga jako celek podtrhuje veškerou žádanou symboliku Geomorfologické celky ČR. Mapa - hory, vysočiny, hornatiny, vrchoviny, pahorkatiny, úvaly a nížiny

★ Geomorfologické celky v Česku. se toto členění obvykle uplatňuje v Česku Nadřazenou jednotkou je geomorfologická oblast, podřazenou geomorfologický podcelek. Na této úrovni se objevuje; 1988. 476 s. Nejvyšší body geomorfologických celku v Česku Dělení Karpat Geomorfologické členění Německa Geomorfologické. rozpočet obcí Olomouckého kraje Odbor ekonomický oddělení rozpočtu a financování. 585 508 468 j.zbozinek@olkraj.c Geomorfologické členenie Slovenska Geomorfologická Mapa Slovenska. Geomorfologicke Clenenie Sr Interaktivna Mapa Lepsia Geografia . For more information and source, Geomorfologicke Oblasti Celky Na Slovensku Sprievodca Po Slovensku . For more information and source, see on this link :. Priatelia, odporúčam prezrieť si tento online vzdelávací materiál. Bol vytvorený na Tuul.sk, kde môžete tvoriť, učiť sa a zdieľať vedomosti

Habina - Habichtova chata /majitel Habicht z Velké Kraše /, později Habichtka, ještě později Habina. Tento název se dostal i do průvodců a map.Názvem Habina se už dnes myslí celý lesní komplex okolo chaty /později chata Mír, dětský tábor/, lomy i Červený potok povrch ČR - geomorfologické celky a jejich lokalizace v obrysové mapě České republiky OPAKOVÁNÍ vodstvo ČR - říční síť, vodní nádrže ochrana životního prostřed Pahorkatina sousedí s celky Východolabská tabule na severozápadě, Orlická tabule na severu, Podorlická pahorkatina na východě, Boskovická brázda na jihovýchodě, Hornosvratecká vrchovina na jihu a Železné hory na jihozápadě. Kompletní geomorfologické členění celé Svitavské pahorkatiny uvádí následující tabulka

Geomorfologické členění ČR 4 - dumy. Arial Garamond Times New Roman Wingdings Proudění Obrázek programu Paintbrush Snímek 1 F) ČESKOMORAVSKÁ SUBPROVINCIE Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Konec 4. části Použité zdroje. Geomorfologické členění ČR Skompasem Property Value; dbpedia-owl:wikiPageID 475806 (xsd:integer); dbpedia-owl:wikiPageRevisionID 10128019 (xsd:integer); rdf:type skos:Concept; rdfs:label Geomorfologické. Geomorfologicke Clenenie Slovenska Bodom . For more information and source, see on this link : https://www.purposegames.com/game/geomorfologicke-clenenie-slovenska-celky

Chko Brdy Mapa | MAPA

Klikací slepá mapa - geomorfologické členění ČR

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. Území se vyznačuje rovinným a pahorkatinným reliéfem s měkkými tvary.Charakteristické jsou rozsáhlé sníženiny Dyjsko-svrateckého a Hornomoravského úvalu spojené užšími. Oblasti se dále člení na geomorfologické celky, jedním z nich je České středohoří (dle Demka IIIB-5). České středohoří má dva podcelky, severnější Verneřické středohoří (IIIB-5A)í, více na jihu je Milešovské středohoří (IIIB-5B) Mapa geomorfologického členění oblasti a členění podle obcí Geomorfologické členění České republiky - Geomorfologické členění Brněnské vrchoviny Dělí se na 3 celky, 9 podcelk Geomorfologická mapa na Mapy.nature.cz (J. Demek et al. 2006) Odeslat e-mailem BlogThis

Dunaj Mapa Toku | MAPA

Geomorfologické členenie SR (interaktívna mapa) - Lepšia

slepá mapa geomorfologickýxh celkov geomorfologické celky SR (http://www.herber.webz.cz/www_slovakia/geomorfologie.html) okresy SR. Vědecké geomorfologické členění jde do detailů - provincie (řádově desetitisíce km²) se dále podrobněji člení na soustavy (někdy zvané též subprovincie), podsoustavy (někdy též oblasti), celky, podcelky a okrsky (řádově desítky km²). Obsah. 1 Základní geomorfologické oblasti v Česku; 2 Odkazy. 2.1 Literatur 2 Geomorfologické členěn (Hazmburská tabule na severozápadě, Terezínská kotlina na severu) a s celky Středolabská tabule na východě, Pražská plošina na jihu a Džbán na jihozápadě. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a.

Geomorfologické tvary: Z turisticky přitažlivých geomorfologických tvarů v Jeseníkách jde především o skalní útvary, kterých je zde několik tisíc. Nejvíce je skalních srubů, které bývají více obnaženy ve směru po svahu, zatímco proti svahu jsou někdy stěží patrné Klikacie mapy vytvorené v Purpose Games . Geomorfologické celky SR (študijná mapka) Geomorfologické celky SR (hracia mapka) Geomorfologické celky SR (hracia mapka2 - na mape povrchu) Rieky. Mestá. Kraje. Okresy. Tradičné regióny Slovensk Great Plains, vast high plateau of semiarid grassland that is a major region of North America. It lies between the Rio Grande in the south and the delta of the Mackenzie River at the Arctic Ocean in the north and between the Interior Lowland and the Canadian Shield on the east and the Rocky Mountains on the west + Geomorfologické členění České republiky, geomorfologické celky a podcelky + Geomorfologické členění České republiky - do subprovincií + Podrobné geomorfologické členění Slovenska: Dopřejte si ubytování na horách. Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše. Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatr

Podrobné mapy slovenských miest, vyhľadávanie firiem na mape, zobrazenie MHD zastávok a iných objektov záujmu, plánovanie cesty a ďalšie funkcie modernej interaktívnej mapy Správní členění v letech 1939-1940. Na území odstoupeném Německu vznikly nové správní celky, zejména tzv. Sudetská župa na území od Domažlic až po Moravskou Ostravu se sídlem v Liberci, území na jihu Čech a Moravy bylo připojeno ke stávajícím územním celkům (župám Bayern, Nieder- a Oberdonau) i s některými novými správními sídly 1 Úvod. Tato metodická kuchařka má za úkol cíleně propojit potřebné informace ze Základních pravidel pro zpracování archiválií (dále jen Pravidel), z nich vycházejících celostátních metodik a popsat specifické postupy uplatněné v Zemském archivu v Opavě (dále jen ZAO). Vše v součinnosti s Uživatelskou příručkou ProArchiv17 (dále jen Manuál)

Mapa čssr | MAPAMapa Severní Itálie | MAPA