Home

Rovinná vlnoplocha

Rovinná vlnoplocha vzniká pouze, pokud je zdroj vlnění rovinný. Paprsky jsou navzájem rovnoběžné (viz obrázek). Paprsky jsou navzájem rovnoběžné (viz obrázek). Vlnoplocha nacházející se ve velké vzdálenosti od zdroje vlnění má natolik velký poloměr, že její část lze také považovat za rovinnou vlnoplochu Vlnění v izotropním prostředí, Huygensův princip. IZOTROPNÍ PROSTŘEDÍ = prostředí, které má ve všech bodech stejné fyzikální vlastnosti. znázornění procesu šíření vlnění v daném prostředí: pojmy: zdroj vlnění, vlnoplocha (kulová), paprsek. pokud zdroj v nekonečnu - rovinná vlnoplocha, paprsky navzájem.

Vlnoplochu, která se rozšířila do velké vzdálenosti od bodového zdroje vlnění, lze považovat za část roviny; říká se jí tedy rovinná vlnoplocha. Představte si kouli (resp. kružnici) o velkém poloměru. Uvidíte-li jen její malou část, bude se vám jevit jako část roviny (resp. úsečka) 5.5. Kruhová vlnoplocha 5.6. Rovinná vlnoplocha 5.7. Demonstrace pojmu vlnová délka 5.2. Huygensův princip - kruhová vlnoplocha Co všechno potřebujeme? Bodový a lineární násadec, překážky s jedním a více otvory. Jak na to? Do misky vložíme překážky s jedním, případně více otvory Rovinná vlnoplocha se od rovinného rozhraní odráží op ět jako rovinná vlnoplocha, čelem ší řícího se vln ění je rovina (obr. 4.2.- 1.). Pouze elementární vlnoplochy jsou vlnoplochami sférickými. Víme, že když mechanická vlna dosp ěje ke konc Já, autor tohoto díla, jej tímto uvolňuji jako volné dílo, a to celosvětově. V některých zemích to není podle zákona možné; v takovém případě: Poskytuji komukoli právo užívat toto dílo za libovolným účelem, a to bezpodmínečně s výjimkou podmínek vyžadovaných zákonem 1 dopadající rovinná vlna, 2 rovinná vlnoplocha dopadající na překážku 3 pro světlo nepropustná překážka s otvorem (apertura) 4 oblast šíření a interference huygensovských elementárních vlnek 5 velmi vzdálená matnice pro pozorování rovinného řezu rozložení intenzit světl

je rovinná vlnoplocha. V případě rovinné vlnoplochy dopadající kolmo na matici mikročoček se budou stopy elementárních svazků nacházet na zcela určitých místech detektoru. V ideálním případě to bude ve středu detektoru. Vzhledem k difrakci světla a aberacím mikročoček bude mít stopa elementárníh Fyzika 2 - rámcové příklady. vlnová optika, úvod do kvantové fyziky. 1. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím čase pro vlnoplochy a) kulové, b) rovinn Vlnoplocha je množina bodov kmitajúcich s rovnakou fázou, do ktorých dospeje vlnenie zo zdroja za rovnaký čas.. Tvar. Vlnoplochy môžu mať rôzny tvar. Najjednoduchší tvar vlnoplochy je rovina, alebo guľová plocha.. Ak si predstavíme vlnenie, ktoré je funkciou x, y, z a času, tak ak sa rovinná vlna šíri napríklad v smere osi x, potom pre dané x body s ľubovoľnou hodnotou.

Huygensův princip - WikiSkript

Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch. Odraz a lom vlnění Platí zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu dopadu, přičemž paprsek dopadající vlny leží ve stejné rovině jako paprsek odražené vlny Kulová a rovinná vlnoplocha. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Vzbudíme-li v pevném tělese výchylku určitého směru, šíří se v jejím směru podélná vlna, ve směrech kolmých k směru původní výchylky se šíří vlna příčná. Obě vlny se šíří různou rychlostí.

Vlnění v izotropním prostředí, Huygensův princip - FYZIKA 00

  1. Pokud body vlnoplochy tvoří rovinu, označuje se vlnoplocha jako rovinná.S rovinnou vlnoplochou se lze setkat např. u rovinných vln. Jiným příkladem je kulová (sférická) vlnoplocha, kdy body vlnoplochy tvoří kulové plochy.Takový druh vlnoplochy se vyskytuje u sférických vln
  2. stupní vlnoplocha je deformována tak, jak je naznačeno na obr. 5. Tato vlnoplocha je pro lepší vyhodnocení rozdělena řadou vzájemně propojených malých čoček vytvářejících tzv. čočkové pole. Po průchodu svazku okem je rovinná vlna deformována a je čočkovým polem zaostřena na sérii detektoru. Detektor
  3. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím čase pro vlnoplochy a) kulové, b) rovinné. 3. Jak se projeví Hyugensův princip, jestliže rovinná vlna dorazí na kolmou překážku s malý
  4. bodový zdroj (kulové vlnoplochy) rovinná vlnoplocha vlnoplocha = množina všech bod ů, které kmitají se stejnou fází (kam dosp ěje vln ění ve stejném okamžiku), trojrozm ěrná plocha! paprsek = čára p ředstavující sm ěr ší ření vln ění, kolmý na vlnoplochu vlnoplochy paprsk
  5. lze zjistit, že odražená vlnoplocha má takový tvar, jakoby vlnění vycházelo z bodu Z' Z' - zdánlivý obraz bodu Z; Zákon odrazu: vychází z Huygensova principu; Odvození (viz obr.): na překážku postupuje rovinná vlnoplocha (A-D) s překážkou svírá úhel α; vlnoplocha dospěje na překážku nejprve v bodě

Vlnění v izotropním prostředí :: MEF - J

Je to rovinná vlnoplocha. V tomto případě jsou paprsky navzájem rovnoběžné (viz druhý obrázek) Vlnoplocha postupného vlnění je plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází. Vlnění se šíří ve směru paprsku, který je vždy kolmý na vlnoplochu Rovinná vlna. Nejjednodušší vlnoplocha. Plochy konstantní fáze jsou roviny přesouvající se rychlostí w/k. y(t, r) = (K/r) exp[i (kr - wt)] Kulová vlna. Vzniká například při šíření vzruchu od exploze v homogenním prostředí.Amplituda ubývá jako 1/r, hustota energie jako 1/r 2 rovinná vlna interference teorie světla. Mgr. Jan Ptáčník - Fyzika - Optika rotujícího zrcadla - 298 000 km/s 1926 Kulová vlnoplocha Rovinná vlnoplocha III/2 VY 32 INOVACE F.7 - Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Optika Kulová zrcadla neboli sférické zrcadlo může být duté (zo. zrcadla amiro Odvozen Rovinná vlna postupuje prostředím I rychlostí o velikosti 30 m/s a dopadá na rovinné rozhraní s prostředím II. Index lomu vlnění pro daná dvě prostředí je 3,0. a) Jak velkou rychlostí se říří vlnění v prostředí II na výběr jsou možnosti: 90 m/s , 60 m/s, 10 m/s , 0,1 m/s b) Sinus úhlu dopadu v prostředí I má

Vlnoplocha plocha, na které je fáze vlny v daný časový okamžik konstantní v izotropním prostředí je vlnoplocha kolmá k paprskům optická dráha mezi dvěma vlnoplochami, příslušejícími témuž svazku paprsků, je stejná pro všechny paprsky tohoto svazk přejde rovinná vlnoplocha v kulovou, považujeme objektiv za dokonalý. Tento fysikální fakt, že totiž objektiv je dokonalý, můžeme vyjádřiti jiným způsobem: světelné paprsky se sbíhají v jediném bodě E (obr. 1), obraze hvězdy. Obecně tomu tak není, paprsk zobrazování odrazem, rovinná a kulová (dutá a vypuklá) zrcadla význačné paprsky, zobrazení úsečky kolmé k optické ose, zobrazovací rovnice, znaménková konvence, příčné zvětšení zobrazování lomem, čočky (spojky, rozptylky), význačné paprsky, zobraz šíření světla (optické prostředí, bodový zdroj světla, kulová vlnoplocha, rovinná vlnoplocha, princip nezávislosti chodu světelných paprsků) odraz a lom světla (zákon odrazu světla, index lomu světla, Snellův zákon lomu světla, prostředí opticky řidší, prostředí opticky hustší Rovinná vlnoplocha dopadá na štěrbinu, na které dochází k ohybu vlnění. Na detekčním stínítku mají vlny svazku různou fázi v závislosti na dráze, kterou do daného místa urazily. Vzájemným skládáním těchto paprsků koherentního vlnění vzniká zmíněný difrakční obrazec

Soubor:Odraz vlnoplocha rovinna

Rovinná vlna. Nejjednodušší vlnoplocha. Plochy konstantní fáze jsou roviny přesouvající se rychlostí ω/k. ψ(t, r) = (K/r) exp[i (kr − ωt)] Kulová vlna. Vzniká například při šíření vzruchu od exploze v homogenním prostředí.Amplituda ubývá jako 1/r, hustota energie jako 1/r 2 Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch ve směru, v němž se vlnění šíří. Odraz vlnění Jestliže vlnění dopěje k rozměrné překážce , popř. na rozhraní mezi dvěma prostředími, v nichž se vlnění šíří různou rychlostí , pak se od překážky vlnění. rovinná zrcadla wiki - Wiki. Diskuze. Burza. Blogy. Digifolio. E-learning. ProfilŠkola 21. Běžně v životě používáme rovinná zrcadla (mytí se, úprava vlasů, holení apod.), Elektronická verze sborníku příspěvků multioborové konference

Video: rovinná zrcadla zlomků příklad

Následkem je, že např. dopadající rovinná vlnoplocha po průchodu štěrbinou bude mít kruhový tvar..., ale to stejné je např. u Youngova experimentu, což je interference... Ano, chápu, že v případě difrakce hledám dvojici paprsků, která se vyruší, zatím co u interference tyto dvojici nehledám, jde mi spíše o ideu než. Vlnoplocha postupného vlnění je plocha, jejíž body kmitají stejnou fází. Vlnění se šíří ve směru paprsku, který je vždy kolmý na vlnoplochu. a) kulová vlnoplocha b) rovinná vlnoplocha. Christian Huygen definoval šíření vlnění v libovolném prostředí již před 300 lety otvorem dochází k difrakci: na otvor dopadá rovinná vlnoplocha světelného záření laseru a každý bod otvoru se tak stává zdrojem elementárního vlnění, které se šíří všemi směry. Uprostřed stínítka se všechna elementární vlnění setkávají se stejnou fází, a proto zde vzniká interferenčn Je to rovinná vlnoplocha. V tomto případě jsou paprsky navzájem rovnoběžné. Vlnoplocha postupného vlnění je plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází. Huygensův princip Christiaan Huygens (14.dubna 1629, Haag - 8.června 1695,Haag) byl význačný holandský matematik, fyzik a astronom. Na jeho objevy přímo navazovala. Rovinná vlnoplocha Vlnenie vodnej hladiny Z Otvor sa javí ako zdroj nového vlnenia. Prekážka na vodnej hladine s otvorom Z Otvor sa javí ako zdroj nového vlnenia. Prekážka na vodnej hladine s otvorom PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Vlnoplocha - Wikipédi

Krivka rovnakej hlasitosti je meradlom hladiny akustického tlaku (dB SPL) cez frekvenčné spektrum, pre ktoré poslucháč vníma konštantnú hlasitosť, ak je prezentované s čistými stabilnými tónmi.Jednotka hladiny hlasitosti je fón (phon, značka Ph). Podľa definície sú to dve sínusové vlny s rôznou frekvenciou.Hneď ako nám oba zvuky zdajú rovnako hlasné, potom. Slovník pojmů Gaussův svazek, Gaussova funkce. Uvažujme laserový svazek základního vidu TEM 00, který ze zdroje vystupuje jako rovnoběžný (vlnoplocha je rovinná a kolmá na směr šíření, na optickou osu). Svazek paprsků není záměrně modulovaný, ale rozložení intenzity pole po příčném průřezu svazku není z podstaty konstantní

Mechanické vlnění, akustika - Fyzika - Maturitní otázk

Předpokládejme, že na překážku s otvorem dopadá rovinná vlnoplocha. Pokud jsou rozměry otvoru dostatečně velké vzhledem k vlnové délce vlnění, šíří se za překážkou vlnění téměř přímočaře a difrakce se uplatňuje jen velmi málo. Má-li však otvor rozměry srovnatelné s vlnovou délkou vlnění, pak vlnění. Obr. 1: Ohyb vlnění v zálivu. Kdykoliv chceme zkoumat šíření nějaké vlny v prostoru, můžeme se obrátit na Huygensův princip. Zkoumejme nyní situaci, kdy rovinná vlna dorazila k překážce ve tvaru desky, ve které je jeden malý otvor. Otvor nechť je natolik malý, že jej bude možno považovat za bodový Předmětový svazek je upraven čočkami C 1 a C 2 na paralelní svazek o větším průměru a prochází měřicím prostorem M o délce L, přičemž původní rovinná vlnoplocha se transparentním objektem deformuje b) vlnoplocha - je a.) kulová (v blízkosti zdroje) či b.)rovinná -ve velké vzdálenosti). Vlnoplocha dle wiki: čelo dopadající rovinné vlny , je představováno úsečkou AB, čelo lomené vlny je představováno úsečkou CD

Tato rovinná vlnoplocha prochází referenční deskou a odráží se od kontro 5 lované rovinné plochy zkoušeného předmětu. Tím~ dochází k interferenci světla mezi rovinnými plo chami zkoušeného předmětu a referenční desky.Vzniklé interferenční proužky jsou pozorovány prostřednictvím zmíněného děliče světla Z Rovinná vlnoplocha Vlnenie vodnej hladiny Z Otvor sa javí ako zdroj nového vlnenia. Prekážka na vodnej hladine s otvorom Z Otvor sa javí ako zdroj nového vlnenia. Prekážka na vodnej hladine s otvorom Každý bod vlnoplochy je zdrojom elementárneho vlnenia. Obalová plocha elementárnych vlnoplôch je vlnoplocha v ďalšom časovom. Aplikovaná optika I. Josef Kuběna Učební pomůcka zejména pro studenty optometrie na LF Teorie světla Zdroje světla (1) Zdroje světla (2) Princip činnosti laserů (1) Princip činnosti laserů (2) Princip činnosti laserů (3) Optické rezonátory Spontánní emise fotonu Stimulovaná emise fotonu Druhy laserů He - Ne a CO2 laser Polovodičový laser Detektor světla - fotonka. Vlnění dospívá k překážce postupně v bodech A, B, C. V době, kdy vlnění dorazilo do bodu C, vznikla kolem bodu A a B elementární vlnoplocha. Vnější obálka obou elementárních vlnoploch dává vlnoplochu odraženou, která je rovinná a svírá s překážkou úhel odrazu α´. Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu jeho dopadu. MayJ Příspěvky: 1949 Registrován: úte 12. črc 2016 18:42:00 Bydliště: Sázava Věk: 3

rovinná vlnoplocha lom . Smer šírenia vlnenia je ovplyvnený ohybom vlnenia na prekážkach. Tento vplyv je však tým menší, čím menšia je vlnová dĺžka vlnenia. Zvukom nazývame každé vlnenie, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem. Zvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 Hz do 16000 Hz This page was last edited on 21 July 2018, at 06:48. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Teoretické a experimentální posouzení energetické. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra optiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretické a experimentálnı́ posouzenı́ energetické účinnosti prostorových modulátorů světla Vypracoval: Vedoucı́ diplomové práce: Studijnı́ obor: Datum. Vlnoplocha: plocha na níž je fáze konstantní. Podle tvaru vlnoplochy rozeznáváme vlnoplochu sférickou, cylindrickou a rovinnou. Rovinná elektromagnetická vlna: se dále dlí na uniformní (na vlnoploše je konstantní fáze i amplituda, je vyza ovaná pouze zdrojem nekone ných rozm r) opakem je neuniformní vlna Vlnoplocha postupného vlnění je plocha, Rovinná vlna vzniká, když body v prostoru, u nichž je v jednom okamžiku stejný akustický stav, tvoří rovinu. U rovinné vlny platí konstantní poměr mezi akustickým tlakem a akustickou rychlostí

Šíření vlnění v prostoru Eduportál Techmani

Vlnoplocha - cs.LinkFang.or

Vlnoplocha je plocha postupného vlnění, jejíž body kmitají se stejnou fází; každý bod vlnoplochy, do kterého dospěje vlnění v určitém okamžiku, můžeme pokládat za zdroj 3.10 Rovinná vlna se šíří vzduchem rychlostí v 1 =340m.s-1, ve vodě rychlostí v 2 =1450m.s-1. Při jakém úhlu dopadu nastane úplný odraz. Vlnová rovnice a její obecné řešení. Elementární vlny - rovinná a sférická harmonická vlna. Helmholzova diferenciální rovnice pro harmonické vlnění. Princip superpozice vlnění. Polarizace vlnění. Interference vln. Postupné a stojaté vlnění. Šíření vlnění v prostoru. Huygens-Fresnelův princip, vlnoplocha elementární vlnoplocha. Vnější obálka obou elementárních vlnoploch dává vlnoplochu odraženou, která je rovinná asvírá s překážkou úhel odrazu α´. Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu jeho dopadu na překážku = zákon odrazu vlnění

Fyzika 2 - rámcové příklad

Matematika ZŠ. realisticky.cz když (se) chcete naučit... Jednotky obsahu. Matematika ZŠ » 6. ročník » Desetinná čísla » Jednotky obsahu. i) Guľová a rovinná vlnoplocha. j) Huygensov princíp . 4) Vypočítajte periódu a frekvenciu kyvadla, ak jeho dĺžka je. a) l = 5 cm b) l = 2 dm c) l = 3 m. 5) Pohyb na pružine a) Tuhosť pružiny je 20 Nm-1, okamžitá výchylka 0,05 m. Aká je veľkosť sily, ktorá udržiava tento pohyb Původní rovinná vlnoplocha se tím rychle deformuje, což má za následek rozdrobení a neustálý pohyb obrazu. Obraz se pak na (déle exponované) fotografii objeví jako rozmazaný kotouček. Tím je nejméně o řád snížena rozlišovací schopnost. Princip skvrnkové interferometri rovinná harmonická vlna 2 2 f T p p k 2 p l 1 2 3;; 0 Z Z c cT f l RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVUT FYZ 25. 11. 2020. vlnoplocha homogenní izotropní prostředí. Vlnoplocha je definována jako množina bodů, z nichž všechny jsou v téže fázi. Podle Huygensova prinicipu je každý bod vlnoplochy zdrojem prostoru (obvykle rovinná plocha). Velkými výhodami těchto metod jsou relativně nízké experimentální nároky a požadavky na vlastnosti vlnovéh

Odraz a lom vlnění - HTML, Fyzik

Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch. Rovinná vlna má amplitudu 10 cm, rychlost šíření vlnění 0,6 m/s a vlnovou délku 6 cm. V jaké vzdálenosti x od výchozího bodu (s nulovou počáteční fází) bude mít okamžitá výchylka jiného hmotného bodu po uplynutí. Vlnoplocha je množina bodov kmitajúcich s rovnakou fázou, Ak si predstavíme vlnenie, ktoré je funkciou x, y, z a času, tak ak sa rovinná vlna šíri napríklad v smere osi x, potom pre dané x body s ľubovoľnou hodnotou súradnice y, resp. z budú mať rovnakú fázu (wave front) množina bodů postupné vlny, které mají v daném okamžiku stejnou fázi POZNÁMKA 1 k heslu Vlnoplocha povrchové vlny je spojitá čára. 3.2.75 wave front locus of points of a progressive wave having the same phase at a given instant Note 1 to entry: A wave front for a surface wave is a continuous line Elementární vlna, Elementární vlnoplocha, Elementární vlnění, Kulová vlnoplocha, Rovinná vlnoplocha, Sférická vlnoplocha, Čelní vlnoplocha. Uniepedie je mapa koncept nebo sémantické sítě organizovány jako encyklopedie nebo slovníku. To dává stručný definici každého pojmu a jeho vztahů. Toto je obrovská on-line. Rovinná elektromagnetická vlna. Vlnoplocha. Vlastnosti elektromagnetického vlnenia. Vzťahy medzi vektormi indukcie magnetického poľa a vektorom intenzity elektrického poľa v rovinnej vlne. Prenos energie elektromagnetickou vlnou. Poyntingov vektor. Intenzita elektromagnetického vlnenia..

Mechanické vlnění a zvuk, F - Fyzika - - unium

Je‑li zdroj vlnění ve velké vzdálenosti, považujeme vlnoplochu za rovinu - rovinná vlnoplocha - a paprsky jsou rovnoběžné. Huygensův princip: každý bod, do kterého dospělo vlnění, je zdrojem elementárního vlnění, které se šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha je vnější obalová plocha všech. Uvažujme laserový svazek základního vidu TEM 00, který ze zdroje vystupuje jako rovnoběžný (vlnoplocha je rovinná a kolmá na směr šíření, na optickou osu). Svazek paprsků není záměrně modulovaný, ale rozložení intenzity pole po příčném průřezu svazku není z podstaty konstantní [m.s-1] udává vzdálenost z, jakou naše vlnoplocha s fází 0 urazí za jednu sekundu. Pro fázovou rychlost platí vztah: v f k (2.13) Vlnová délka [m] udává dráhu, kterou vlnoplocha s fází 0 urazí za dobu, odpovídající časové periodě vlny T [s] vfT vf f (2.14) kde f [Hz] je kmitočet vlny a f = T-1. Odsud vyplývá, že. rovinná. vlnoplocha má v okamžiku polohu (obr. 1.13). Na konci následného časového intervalu tato vlnoplocha postoupí o vzdálenost do polohy a vlnění zasáhne a do trvalého kmitavého pohybu uvede všechny částice prostředí v prostoru omezeném rovinami a

stojaté (podélně polarizované) vlnění je vlnění rovinné a vzniká mezi dvěma rovnoběžnými plochami, jeho frekvence je určena jejich vzdáleností a je to PROTISMĚRNÉ vlnění. nikam nepostupuje. stojí (kdo by to byl řekl ). představme si to - rovinná vlna postupuje směrem ke zdi, tj. částice vzduchu kmitají kolmo ke zdi. Vlnová délka [m] udává dráhu, kterou vlnoplocha s fází 0 urazí za dobu, odpovídající časové periodě vlny T [s] vfT vf f (3.14) kde f [Hz] je kmitočet vlny a f = T-1. Odsud vyplývá, že fázový posuv mezi dvěma body na ose z, které jsou vzdáleny , je 2 radiánů. Jelikož reálná část vlnového čísla udává, o koli elementární vlnoplocha o poloměru . AA´ = vt, kolem bodu . B. vlnoplocha o poloměru . BB´ a kolem bodu . C. vlnoplocha o poloměru . CC´. Vnější obálka . A´D. těchto elementárních vlnoploch dává vlnoplochu odraženou, která je rovinná a svírá s překážkou úhel odrazu α´. Poněvadž Δ. ADE = Δ. DAA´, platí α´ = α. V prostředí, které není izotropní a homogenní nemá elementární vlnoplocha kulový tvar. Rovinná vlna je taková vlna, jejíž vlnoplochou je rovina. Rovinná vlna může být podélná i příčná. kde A je amplituda, k je vlnový vektor, r je polohový vektor, ω je úhlová frekvence a t je čas.. vlnoplocha + Vlnová vada W Přednáška 2 Reálná vlnoplocha Výstupní pupila sou řadnice (x p,y p) P(x p,y p) = P0(x p,y p) exp[ikW(x p,y p)] Pupilová funkce Amplitudová propustnost Vlnové číslo Funkce vlnových vad

rovinná zrcadla - bobobeh

4.2. Geometrická optika 4.2.1. Index lomu 1. Popsat sklo jako nejběžněji používaný materiál v optice, jeho složení a technologii výroby. 2. Definovat absolutní a relativní index lomu jako významné charakteristiky optického prostředí. 3. Umět vyjmenovat a matematicky formulovat různé závislosti indexu lomu na vlastnostech. Mechanické vlnění: vlnová délka, rychlost šíření vlnění, interference vlnění, interferenční maximum, stojaté vlnění, vlnoplocha a Huygensův princip, zákon odrazu, zákon lomu vlnění, ohyb vlnění, hladina intenzity, Dopplerův jev. Zvuk a jeho vlastnosti, fonometrické jednotky. Molekulová fyzika a termik Ohyb světla na štěrbině Předpokládejme, že rovinná světelná vlnoplocha o vlnové délce λ dopadá na štěrbinu šířky a . Každý bod štěrbiny se podle Huygensova principu stává zdrojem elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách i do prostoru za překážko Šroubovitá vlnoplocha se singularitou fáze v centru víru (stoupání šroubovice je ml). Nulová amplituda v místě fázové singularity (vírové centrum je tmavé). Spirální tok elektromagnetické energie. Nenulový orbitální moment hybnosti

Rovinné vlnění - veličiny popisující vlnění jsou funkcemi

tvar, fáza, princíp, kruhová vlna, rovinná vlna, vlnoplocha, Huygensov princíp, huygensov, Huygens, tvar vlnoplochy, 114547 Pre sprístupnenie vzdelávacích materiálov musíte byť na portáli prihlásený a priradený ku svojej škole • Vlnoplocha, lúč a určiť ich vzájomná polohu. • Guľová a rovinná vlnoplocha. • Huygensov princíp. • Odraz vlnenia v rade bodov na pevnom a voľnom konci. • Odraz vlnenia v rade bodov pri prechode vlnenia do prostredia s inými fyzikálnymi vlastnosťami. • Interferencia dvoch koherentných vlnení Dvojlom světla, rozdělení paprsku na dva paprsky, řádný (řídí se zákonem lomu) a mimořádný (neřídí se zákonem lomu).Nastává při průchodu světla opticky anizotropním prostředím (např. krystaly křemene nebo islandského kalcitu).Dvojlom světla může být i umělý, když se původně izotropní prostředí vlivem vnějších (např. mechanických) sil stane anizotropní Kulová zrcadla prezentace - Může být rovinná, kulová, parabolická nebo obecně zakřivená. Laboratorní práce č. 9 - rovinná zrcadla . Zš Štěnovice - úschovna souborů . Kulová zrcadla - Odraz světla, rovinná zrcadla Na drsném povrchu tělesa (např. papír) se svazek rozptýlí: Odraz na rovinném zrcadle Na rovinném

Mechanické vlnění, F - Fyzika - - unium

Pozdĺžne a priečne vlnenie Vlnoplocha a čelo vlny Rovinná a guľová zvuková vlna Periodický alebo neperiodický charakter zvukového vlnenia Frekvencia, perióda a vlnová dĺžka zvuku Snímek 12 Snímek 13 Ultrazvuk a infrazvuk Odbory akustiky Elektroakustický systém Typické časti elektroakustického systému Zdroj zvuku. - rovinná stupnica . ebene Strömung - rovinné prúdenie . ebene Trigonometrie - rovinná trigonometria . ebene Welle - rovinná vlna . die ebene Wellenfläche - rovinná vlnoplocha . die ebene Wellenfront - rovinné čelo vlny . ebene Wellenfront - hrana vlny . die Ebene-Gefälle-Umstellvorrichtun