Home

Šablona bakalářské práce

Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce. Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě MU. K vypracování těchto prací s povinnými částmi požijte šablony, které jsou dostupné ke stažení níže Upravené šablony závěrečných prací na FHS (verze 12. 10. 2018): Šablona bakalářské práce, česká verze Šablona bakalářské práce, anglická verze Šablona bakalářské práce, německá verze Další šablony závěrečných prací , žádosti a formuláře ke stažení zde

Závazná šablona bakalářské práce (formát pdf) - platné od LS 2020/21; Závazná šablona bakalářské práce (formát docx) - platné od LS 2020/21; Směrnice k bakalářským pracím. Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ-platné od 15. 2. 202 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i Šablony pro studenty ke stažení. Vzor teze bakalářské práce (173kB) Vzor teze diplomové práce (173kB) Odvolání proti nepřijetí - Žádost o přezkoumání rozhodnutí - bakalářské obory (251kB práce. Předně děkuji své rodině a blízkým, bez jejichţ podpory by se psaní této práce neobešlo. Také děkuji své vedoucí bakalářské práce Ing. Ludmile Hájkové za vstřícnost, odborné rady a připomínky, které pomohly ke zpracování bakalářské práce. Motto Není hanbou estný neúspěch, ale strach z neúspěchu Tato šablona pro závěrečné práce nahrazuje dřívější vzor bakalářské práce z roku 2015. Datum aktualizace šablony: 7. červen 2017. Pokyny k použití: Přiložený ZIP-soubor obsahuje 3 soubory. Primárním souborem je Sablona_KSI.tex, dále nazývaný jen šablona. Samotný text práce pište buď přímo dovnitř, anebo jej vkládejte příkazem \input (viz komentáře.

Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce

Název práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s entezopatií loketního kloubu Vedoucí práce: Mgr. Petra Poková Poþet stran - þíslované: 62 Poþet stran - neþíslované: 30 Poþet příloh: 7 Poþet titulů použité literatury: 36 Klíþová slova: možnosti, fyzioterapie, entezopatie, terapie, diagnostika, bolest, loketní klou Bakalářské i diplomové práce se řídí především přiloženou směrnicí rektora a požadavky pro předkládání bakalářských nebo diplomových prací.Podrobnější informace pro zpracování bakalářských prací lze nalézt v kurzu Bakalářské práce.Šablony závěrečných prací a další materiály lze nalézt na dokumentovém serveru PEF Závěrečné práce: Opatření děkana č. 38/2020 O podrobnostech pro závěrečné práce . Šablona pro bakalářskou práci. Šablona pro diplomovou práci. Opatření rektora č. 16/2019 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací . Přihlašování na státní závěrečné zkoušk Šablony kvalifikační práce (Bc. a NMgr.) Zásady pro vypracování závěrečné kvalifikační práce (bakalářské a diplomové) (PDF formát) Šablona práce (DOCX formát) Příklad obálky - str. 1 (DOCX formát) Příklad obálky - str. 2 (DOCX formát

Šablony závěrečných prací - Fakulta humanitních studi

Šablony diplomových prací. 20. 3. 2019 Zuzana Mikulášová. Omlouváme se za zveřejnění nové šablony závěrečné práce. Ačkoliv by měly být veškeré dokumenty publikovány v novém vizuálním stylu, závěrečné práce, které budete odevzdávat v jarním semestru 2019, zůstanou v podobě dle současné šablony. Šablonu. Závěrečné práce. Bakalářská práce - šablona ke zpracování bakalářské práce Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce; Diplomová práce - šablona ke zpracování magisterské práce Pravidla citování literatury AP

Mgr

Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019. Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod Směrnice děkana č. 1/2015, Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce. Směrnice děkana č. 4/2019, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Opatření rektora č. 72/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací Členění bakalářské práce. Bakalářská práce, která představuje souhrn doposud známých poznatků na dané téma a představuje tak obdobu souborných referátů (review), má svá závazná pravidla členění a zpracování, která si v této kapitole ukážeme

Volba a zpracování bakalářské práce Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty jsou dána vyhláškou děkana č. 3. Fakultní šablona pro zpracování bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze. Bakalářské práce Vzor zadání BP Šablona pro psaní diplomové práce Titulní strana DP a prohlášení Postup vypracování DP Archív Patička. O fakultě. Kontakty Úřední deska Akademický senát. Návrhy témat Bakalářské práce Diplomové práce Šablony pro závěrečné práce Šablona pro bakalářské práce Šablona pro diplomové práce Pravidla pro obhajoby Bakalářské a diplomové práce dále upravují zejména: Studijní a zkušební řád VŠE Vyhláška děkana FFÚ č. 3/2014 - §10 až §15 Další pravidla pro obhajoby na katedře manažerského účetnictví. Bakalářské práce. Aktuálně řešené bakalářské práce Seznam obhájených bakalářských prací Postup při vypracování a odevzdání, generování obálky a šablony bakalářské práce naleznete zde. Aktualizováno: 7.3.2017 23:39, Autor: Martina Vlčková.

Bakalářské a diplomové práce – Katedra manažerského

katedra cestovního ruchu Státní závěrečné zkoušky

Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Diplomová práce se liší od závěrečné bakalářské práce charakterem zadaných problémů a rozsahem a hloubkou jejich zpracování tosti přehledové bakalářské práce a jejích jednotlivých částí, jak jsou definovány v příslušných vnitřních řídících aktech Fakulty zdravotnických věd. Rozebírá administrativu zadání a ode-vzdání práce, volbu tématu, harmonogram tvorby závěrečné bakalářské práce, její hodnocen Šablony kvalifikačních prací. Pro korektní odkazování na zdroje v textu (týká se šablon kvalifikačních a semestrálních prací) a pro tvorbu správně formátovaného seznamu literatury, lze využít jednu ze tří možností: Stáhněte si citační software Zotero (pokud používáte Chrome - stahujte Zotero Standalone a Chrome.

handlingu. V rámci bakalářské práce bude dále poukázáno na skuteþnost, ţe respiraþní handling neslouţí pouze jako metoda vyvolávající změny rytmu a hloubky dýchání, ale také jako metoda upevňující vztah mezi matkou a dítětem V bakalářské práci bylo použito 45 zdrojů, z toho 19 zdrojů v knižní podobě, dále 13 internetových zdrojů a 8 odborných článků, k porovnávání výsledků bylo použito 5 bakalářských prací. Pro bakalářskou práci byla vypracována literární rešerše v odborné knihovně, která je uvedena v příloze F

Závěrečné práce UT

AUTOR Kamila Nováková NÁZEV BP/DP Šablona bakalářské a diplomové práce na VŠO v Praze Studijní program Mezinárodní teritoriální studia STUDIJNÍ OBOR Management cestovního ruchu Rok obhajoby Počet stran 31 - uvádí se poslední číslovaná stránka Počet příloh VEDOUCÍ Ing. Petra Svobodová, Ph.D. ANOTACE KLÍČOVÁ. Šablony pro závěrečné práce programu Word 2016. Inovovaná šablona pro závěrečné práce realizované ve Wordu 2016 byla vytvořena s cílem usnadnit formátování závěrečných prací. Byly zde využity zkušenosti z předchozí verze, byl poněkud zjednodušen systém stylů a bylo aktualizováno Prohlášení podle aktuálního. Jak si vybrat téma bakalářské práce ze SIS - pro studenty - návod . Formulář ze SIS - k bakalářské práci - potvrzení tématu, změna v tématu - pro zápočet, studijní oddělení . Grafická šablona pro zpracování bakalářské práce (ev. diplomové nebo seminární práce Formální náležitosti podoby tištěné verse Bakalářské práce předepisuje Čl. 3, odst. 10 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušk y na ČVUT FEL, další detaily, jako podoba titulní stránky apod., sdělí katedra. Pro psaní/formátování bakalářské práce fakulta doporučuje tyto šablony Šablona pro BP/DP/PhD a prezentace v4.03. Balíček thesis a příslušná šablona pro závěrečné práce vznikly na základě podnětů studentů (zejm. FEKT VUT) a pro ně. Šablona výrazně usnadňuje psaní závěrečné práce v systému LaTeX a je uzpůsobena směrnici rektora 72/2017 o formátování závěrečných prací

V úvodu bakalářské práce je vloženo prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním bakalářské práce. (10) Ustanovení odstavců 7 až 9 se použijí, pokud zvláštní právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství 2) nestanoví jinak Jak psát a upravovat diplomovou (bakalářskou) práci - odkaz na server moodlinka.ped.muni.cz (pod nadpisem Jak psát a upravovat diplomovou práci klikněte na odkaz NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce 1. Název diplomové práce<br />Jméno autora práce<br />Jméno vedoucího a oponenta práce<br />logo školy<br />pozor na ochranné zóny<br /> 2. Cíle práce<br />Řešené problémy, postup <br />Představení praktické části práce (projekt, výzkum)<br />Popis průběhu projektu<br. Šablona bakalářské práce čzu. Bakalářské a diplomové práce 14 souborů Harmonogram zpracování bakalářských prací - 2020/2021, informace o SZZ a promoci 2020-2021-harmonogram-bp.pd Vzor teze bakalářské práce (173kB) Vzor teze diplomové práce (173kB) Odvolání proti nepřijetí - Žádost o přezkoumání rozhodnutí - bakalářské obory (251kB) ID datové schránky ČZU. Do bakalářské práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.) Výtisk bakalářské práce odevzdejte vedoucímu BP nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší bakalářské práce. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce si student BP odnáší

ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ / DIPLOMOVÉ PRÁCE DO SIS. Po přihlášení v SIS otevřete modul Témata prací (Výběr práce). V modulu Témata prací (Výběr práce) překontrolujte, zda je ve sloupci Zadáno (1) vyplněné datum.V případě že není vyplněno, nebudete moci vložit práci přes SIS (obraťte se na vedoucího práce či pověřenou osobu na katedře, na které Vám práce. formální popis psaní závěrečné práce (citace, struktura, atp.), tak jak jej budu od Vás budu vyžadovat je uveden v dokumentu Pokyny k vypracování závěrečných prací (FJFI), který jsem si vypůjčil z FJFI. přednášky předmětu z muni které stojí za prostudování, zejména části s citacemi; Šablony závěrečných prac

Video: Šablony Katedra ekonomických teori

Formátování závěrečné práce | formátování vaší závěrečné

Vzor pro strukturu a grafickou podobu práce - viz Opatření děkana č. 37/2017. Šablona pro bakalářskou práci - viz Šablona pro bakalářskou práci. Šablona pro diplomovou práci - viz Šablona pro diplomovou práci. Pro interní potřeby katedry student odevzdá písemnou podobu práce (ve dvou vyhotoveních, v kroužkové vazbě, oboustranný tisk) na sekretariát katedry HV Vysokoškolské kvalifikační práce na VŠE. Počet nalezených prací: 62 605. Název práce. Autor. Typ práce. Rok ↓. Hospodářsko-politické konsekvence případného zavedení eura v ČR. Skopeček, Jan. Disertační práce Předkládaná šablona je určena pro závěrečné práce (bakalářské i diplomové), které jsou obhajovány na Masarykově univerzitě. Šablona vychází ze šablony pro závěrečné práce na právnické fakultě z roku 2016 a ze šablony Fitthesis verze 3, kterou pro systém LaTeX podle nového vizuálního stylu univerzity vytvořil.

Šablona pro psaní bakalářské/diplomové práce v LaTeXu

 1. Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů FZV UP - verze platná od 1.9.2019. Formulaře. Formulář - Žádost (změna tématu, odložení termínu odevzdání BP/DP) vzor titulního listu práce; vzor prohlášení autora o původnosti práce; vzor anotace; ukázka členění bakalářské práce
 2. Bakalářská práce Aktuálně: odevzdávání závěrečných prací v období jaro 2021 Pravidla a postup pro zveřejňování a volbu témat bakalářských prac
 3. Šablona bakalářské práce muni Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní . Bakalářské a magisterské studium Legislativa Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU
 4. Disertační prací se ověřuje schopnost uvádět původní vědecké výsledky, které by měly být publikovány zejména v mezinárodních časopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí. Témata bakalářských prací vycházejí z problematiky programu/oboru garantovaného profilovou katedrou. V bakalářské prác
 5. vzor úvodních stran bakalářské práce [doc] vzor úvodních stran diplomové práce [doc] Vedoucí a oponenti kvalifikačních prací. posudek vedoucího/oponenta kvalifikační práce (česky/anglicky) [excel] Loga. Loga ke stažení; Šablony pro fakultní prezentace (pptx) Prezentace v české verzi ve formátu 4:
 6. bakalářské práce Formátování a úprava bakalářské práce Kontrola plagiátorství Překlad abstraktu Šablona na míru Tisk a vazba závěrečných prací Tvorba bibliografických citací a zdrojů u vysokoškolských prací - jednoduchý návod s příklady Tvorba citací a zdroj

Závěrečné práce Masarykova univerzit

 1. 4 přihlásit ke SZZ. Vedoucí práce průběžně sleduje a konzultuje postup vypracování práce a kontroluje postup práce studenta. Zadání práce je součástí Zápisu o státní závěrečné zkoušce a není tedy součástí vlastní bakalářské práce (do práce se neváže, ani nevkládá)
 2. ář. Dále jsou také uvedena v materiálu, který vám doporučí vyučujíc
 3. imálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20
 4. bakalářské práce je 60 normostran. Toto výraznější překročení stanoveného rozsahu posoudí vedoucí práce na základě specifik tematického zaměření práce a studovaného SP. 2) Rozsah diplomové práce: a) Rozsah diplomové práce je stanoven na 60 normostran, tj. 108 000 znaků včetně mezer, přičem
 5. Žádost o odklad zveřejnění diplomové / bakalářské práce DOC; PDF - změna 3.3.2020 Posudek vedoucího DP a oponenta DP nemá předepsanou formu. Katedry mohou využít buď šablonu posudku dostupnou pro oponenta a vedoucího v IS KOS (celouniverzitní šablona), nebo mohou využít vlastní katedrovou šablonu, povolena je i forma.
 6. bakalářské práce se odevzdávají na sekretariátu ústavu (B245) počet výtisků BP: 3 výtisky v libovolné vazbě dle uvážení studenta (v jednom výtisku musí být originál zadání BP) zápočet za BP zapisuje do indexu vedoucí práce, do SISu bude zápočet zapsán děkanátem fakult
 7. Náležitosti bakalářské práce specifikují následující směrnice: Směrnice rektora č.72/2017 Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací; Směrnice děkana č.7/2018 Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FIT VUT; Šablony: Šablona závěrečné práce pro LaTe

Materiál Šablona pro bakalářskou práci - Primát

Ke kontrole průběhu řešení závěrečné práce slouží bakalářské a diplomové semináře. Bakalářské semináře KEF/BAF1 (zimní semestr) a KEF/BAF2 (letní semestr) jsou členěné podle studijních programů, ale ve STAGu se můžete zapsat na libovolnou rozvrhovou akci Šablona prezentace oponentury bakalářské práce. Na této stránce je výběr některých prací studentů 3MA381, kteří vypracovali šablonu prezentace, která by se dala použít při obhajobě bakalářské práce na VŠE. Některé šablony by bylo vhodné ještě dopracovat, ale určitě jsou všechny šablony usnadněním v. bakalářské práce, za poskytování cenných rad a materiálových podkladů, za ochotu a vstřícnost. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům za jejich trpělivost, podporu a pomoc při psaní práce. 4 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na osobnost a agresivitu. Definuje základní pojmy, jak Šablona je povinná, nemůžete vytvářet jiné kapitoly (pouze podkapitoly). Rozsah bakalářské práce na oboru Ekonomika podniku je 40-50 normostran. Jedna normostrana má 1800 znaků vþetně mezer. Podrobný návod na vypracování bakalářské práce naleznete ve skriptech VOCHOZKA, M.

Jednotná formální úprava bakalářských a diplomových prací

 1. bakalářské práce doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. Rozsah práce: 82 599 znaků včetně mezer. Bez obou verzí anotací, anglického závěru a poznámek pod čarou. Anotace Bakalářská práce s názvem Státní převrat jako prostředek získání moci Huga Cháveze a formování socialismu 21.století se zabývá obdobím.
 2. Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ludmile Marii Wladyniak, M.A., Ph.D. za její rady, odborné připomínky, za velice rychlé jednání přes email i v této době zastižené pandemií. Dále bych chtěl paní doktorce Wladyniak poděkova
 3. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena především na problematiku radiační ochrany v průběhu těhotenství a působení ionizujícího záření na plod. Déle se zaměřuje na rizika a možnosti využívání radiologických zobrazovacích metod v průběhu těhotenství
 4. Vysokoškolské kvalifikační práce . Bakalářské a diplomové práce vyhledáte v Databázi vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP). Databáze obsahuje obhájené bakalářské, diplomové, dizertační a rigorózní práce od roku 2003, přičemž práce odevzdávané od roku 2010 lze najít a stáhnout online (ve formátu pdf)
 5. Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací OU. Bakalářské a diplomové práce vyhledáte v DIPL II - Databázi vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP). Databáze obsahuje obhájené bakalářské, diplomové, dizertační a rigorózní práce od roku 2003, přičemž práce odevzdávané od roku 2010 lze najít a stáhnout také v elektronické podobě (ve formátu pdf)
 6. Formální náležitosti podoby tištěné verse Bakalářské práce předepisuje Čl. 3, odst. 10 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušk y na ČVUT FEL, další detaily, jako podoba titulní stránky apod., sdělí katedra. Pro psaní / formátování bakalářské práce fakulta doporučuje TeXové šablony
 7. Pravidla formální úpravy akademických písemných prací. Formální úprava písemných prací (*.pdf ke stažení) Šablona jednostranný tisk (*.doc ke stažení) Šablona oboustranný tisk (*.doc ke stažení) Vzorové vypracování úvodních stránek (*.pdf ke stažení

Závěrečné práce - Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praz

Bakalářské a diplomové práce. Předpisy; Opatření děkana č. 12/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací stačí pouze doplnit text práce) Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu OpenOffice s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text. Vhodné je nastudovat také Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce. Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU. Šablona k projektu diplomové práce. Šablona k diplomové práci. Nezapomeňte správně citovat použitou literaturu název bakalářské práce může obsahovat maximálně 120 znaků Autor bakalářské práce: J méno autora Vedoucí bakalářské práce: J méno vedoucího práce CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Cílem mé bakalářské práce je vypracovat studii tradiního obchodního modelu, který byl pouţíván národními leteckými dopravci v minulosti a porovnat tento model se souasným a budoucím předpokládaným vývojem tohoto modelu typického pro tzv. národní letecké dopravce na příkladu situace v ýSA Právnická knihovna shromažďuje do knihovnického katalogu Aleph diplomové práce od akademického roku 1997-98, bakalářské od akademického roku 1998-99. Informace ke kvalifikačním pracím Směrnice a návody. Zveřejňování kvalifikačních prací - směrnice rektora č. 33R/2017 (dodatek z 15. prosince 2020) Citac

Prezentace Bakalářské práce - Obhajoba 2012

Důležité informace a předpisy - Pedagogická fakult

Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Milanu Grajovi, CSc. za úinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. V Pardubicích dne 28.5.2012 František Pokorn Title: Šablona pro psaní bakalářské práce Author: Nobody Last modified by: Roland Created Date: 8/1/2014 3:37:00 PM Company: GOPAS, a.s. Other title

Formuláře - Fakulta strojní - VŠB-TU

Prezentace k obhajobě bakalářské práce. 1. Nezapomeňte se na začátku výkladu především představit. Na prvním slajdu prezentace k obhajobě Vaší bakalářské práci uveďte název bakalářské práce, Vaše jméno a jméno vedoucího. Můžete také uvést jméno oponenta, ale to už záleží pouze na Vás. 2 1 Minimální rozsah bakalářské práce činí standardně 40 normostran (72 000 znaků vč. mezer) vlastního textu. Příklad prohlášení autora uvedeného na další straně Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma <název bakalářské práce> vypracoval(a) po Bakalářské studium; Charakteristika studia; Státnicové okruhy; Informace pro vypracování bakalářských prací (BP) Metodický pokyn; Přihláška k SZZk; Informace k výstupnímu listu; Vzor posudku BP; Zpět na Ústav středoevroých studií; Zpět na hlavní stran Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139 760 01 Zlín tel.: +420 576 032 120 e-mail: dekanat@fame.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ 7088352 Šablony. Hlavičkové papíry v šablonách Word zaručují reprezentativnost oficiální korespondence. Zároveň - díky univerzitní jednotě ve fakultní různorodosti - zrychlují identifikaci dané jednotky i organizace jako takové. U nás i v zahraničí. Podobně jako jiné praktické prvky jednotného vizuálního stylu jsou.

Šablona kvalifikační práce Fakulty - zcu

Potřebuji na demo šablony Wordpress (Astra, Gutenberg blocks) dát texty na téma korektura textů, bakalářské a diplomové práce. Někdo, kdo tomu rozumí, protože i když je toho málo, musí se to vymyslet na základě reality. Dostanete přístup a texty rovnou vložíte, tj. musíte mít alespoň základní orientaci ve Wordpressu Šablona bakalářské práce - originální výzkum EN bsc-thesis-template-2021-original-research.docx: Velikost 63.45 kB: Aktualizováno 02.03.2021: Stáhnout soubor: Metodický manuál pro psaní bakalářské práce - literární rešerše EN bachelor-s-thesis-methodical-manual-literature-review.pdf: Velikost 735.51 kB: Aktualizováno 22.03. ŠABLONA PRO PŘÍPRAVU TEXTU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Oficiální šablona pro bakalářskou práci na oborech programu Matematika se nachází na stránce garanta oboru Matematika. ŠABLONA PRO PŘÍPRAVU PREZENTACE PRO OBHAJOBU. Níže uvedená šablona pro přípravu prezentace na obhajobu je zcela neoficiálním materiálem

Bakalářské a diplomové práce Fakulta biomedicínského

Metodika psaní kvalifikačních prací se řídí Rozhodnutí rektora č. 3/2018 - Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, které najdete ve Studijním informačním systému (SIS) > Studijní informace > SZZK. Soubory ke stažení. studentská práce - šablona pro MS Word; Odkaz Návod pro vložení bakalářské práce do KOSu; Ukončení bakalářského studia; Řešení problémů spojených se zápisem předmětu Bakalářská práce a státní závěrečnou zkouškou . LaTeX šablona pro diplomové/bakalářské práce; Tex šablona pro csplain s využitím OPmac . Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. FHS_Prezentace - šedá. Pozn.: Všechny šablony jsou optimalizovány pro použití v aplikacích z balíku kancelářských aplikací MS Office 2010 a novějších. V aplikacích z freewarových balíků jako jsou OpenOffice, LibreOffice a další je použití také možné, ale není zaručena stoprocentní funkčnost. Virtuální prohlídka Databáze závěrečných prací V systému jsou bibliografické údaje diplomových prací cca od roku 2005, plné texty prací jsou k dispozici od akademického roku 2014/15. → Bakalářské práce

Pro studenty | Ústav evroé etnologieDrPlynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými

Vyberte si téma práce v IS MU. Seznamte se s nabídkou vypisovaných témat bakalářských prací, která je zveřejněna v ISu, a kontaktujte potenciálního vedoucího práce se žádostí o vedení. Oslovit vedoucího a formulovat téma bakalářské práce je doporučeno nejpozději 2 semestry před plánovaným ukončením studia Bakalářská práce. Bakalářské práce je v zimním semestru jsou vypisovány pouze pro omezený počet studentů, kterým se nepodařilo ukončit bakalářské studium v řádném termínu (tedy v letním semestru). Studenti, kteří mají zájem vypsání bakalářské práce, se musí nahlásit tajemnici ústavu Ing.Janě Sobotové, Ph.D. Registrační šablony. Registrační šablona je nástroj v Informačním systému Bakalářské studium je 3 leté, tj. 6 semestrální. Ideální kreditový zisk v každém semestru tak v průměru činí 30 kreditů. Vybírají sadu předmětů konkrétní katedry podle příslušnosti vedoucí/ho práce k pracovišti Šablony v LaTeXu a MS Wordu pro zadání bakalářské práce, revize z 9. října 2018, platná pro akademický rok 2018/2019. Nově je požadován také podpis garanta oboru (zařídí sekretářka katedry). Doporučujeme využít přednostně šablonu v LaTeXu pro udržení jednotného formátu. Zvlášť v případě, že píšete celou bakalářskou práci v LaTeXu (doporučeno. Šablona diplomové práce; Šablona pro obal bakalářské práce; Šablona pro obal diplomové práce; Vzor pro identifikaci autora na hmotném nosiči; Čestné prohlášení konzultanta; Přihláška k obhajobě; příloha opatření děkana 10/2010 č. 8a Protokol o úplné náležitosti bakalářské práce ; příloha opatření děkana. Vzor úpravy bakalářské práce.docx 51 kB: Píšu magisterku... Po vzoru ostatních fakult Masarykovy univerzity je i na filozofické fakultě od jarního semestru 2021 v pilotním režimu zavedena šablona závěrečné práce respektující zásady jednotného vizuálního stylu