Home

Zvyšování cukernatosti

Měření cukernatosti vína - VÍNO MAP

Zvyšování cukernatosti. V našich podmínkách se cukernatost moštu nejběžněji pohybuje od 15 do 28° NM. Přičemž platí, že pokud cukernatost přirozená poklesne pod hodnotu 20 °NM, mošt se doslazuje. A to ve fázi, kdy je již odkalený. Pokud se neodkaluje, přislazovat se může hned po vylisování Výrazné navýšení cukernatosti. Poslední aplikace je spojena s postřikem fungicidu v termínu do konce července. Za účelem zvyšování cukernatosti, silné protistresové ochrany a zvýšení výnosu doporučujeme aplikaci přípravku Alga 600 nebo Alga 300++ high K. V rámci pokusu na PPD Rybany jsme se zaměřili na zvyšování. Svaz vinařů České republiky podal, dne 30. 9. 2020 žádost na Ministerstvo zemědělství ČR pro vydání opatření obecné povahy, pro možnost zvýšení mezní hodnoty obsahu alkoholu v moštu o 0,5 % obj. oproti běžným podmínkám při zvyšování cukernatosti moštu (obohacování), v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 1308/2013, přílohy VIII, bodu A, odst Vysoké teploty během července a srpna významně ovlivnily průběh fotosyntézy u révy vinné. Fotosyntéza je základní fyziologický děj, který probíhá v rostlinách a u révy vinné se podílí na tvorbě cukrů a tím zvyšování cukernatosti hroznů. Optimální teploty pro průběh fotosyntézy se pohybují mezi 25-30°C Záznamy se provedou nejpozději první pracovní den po ošetření produktu, v případě zvyšování cukernatosti se provedou ve stejný den, kdy došlo k zvyšování cukernatosti. (12) Ustanovení odstavce 11 věty třetí se nevztahují na výrobce, jehož výroba produktů za vinařský rok nepřesáhne 100 hl

Zvýšení výnosu a cukernatosti cukrové řepy - Články

Obohacování - zvyšování cukernatosti ročníku 2020 - Svaz

Zvyšování cukernatosti; Hodnocení a zatřiďování vín; Odkazy na zainteresované instituce; Informace k pořádání výstav; Informace pro výrobce vín k předkládání vzorků jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem k zatřídění od 5. 3. 201 nosů však dochází také postupně ke zvyšování cukernatosti řepy. Pěstování cukrovky v České republice patří neodmyslitelně do našich nížinných oblastí, tedy do řepařské a částečně i kuku­ řičné výrobní oblasti. V těchto výrobních oblastech je vhodno

ní, zvyšování cukernatosti, odkyselování a úprava tříslovin. [2]. V ochraně révy vinné proti chorobám a škůdcům se používají různé chemické přípravky, zejména fungicidy a pesticidy, které mohou zanechávat na hroznech, a tím i v moštech čet-né nežádoucí látky Vzory oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin, zvyšování cukernatosti a slazení [K § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3 zákona] (1) Vzor oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle § 12 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 11 Vzory oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin, zvyšování cukernatosti a slazení [K § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3 zákona] (1) Vzory oznámení pro zvyšování nebo snižo-vání obsahu kyselin a o obohacování1e) jsou uvedeny v přílohách č. 11 a 12 Cukernatost naměřená refraktometrem dosahuje u běžně zralých plodů přes 30°, plné zralé plody měly až 37,5° (odhadem 2,5 dílku nad stupnici refraktometru). Část plodů zůstává na stromě a dochází k sesychání a ke zvyšování cukernatosti. U těchto plodů již nešlo cukernatost změřit CABERNET CORTIS má velmi dobrou schopnost zvyšování cukernatosti během zrání hroznů, dosahuje pravidelně cukernatosti pozdního sběru. Víno je merlotovo-kabernetového typu . Ve vůni jsou patrné výrazné tóny lesního ovoce

Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) - ČÁST PRVNÍ - VINOHRADNICTVÍ

Jaký může být vývoj cukernatosti hroznů? - BS vinařské

 1. erálních látek, aby víno mělo dobrou strukturu, vůni a plnost
 2. Měření a zvyšování cukernatosti moštu Kvasinky a řízení alkoholové fermentace Alkoholové kvašení Kvasinky Nástroje řízení alkoholového kvašení Jablečno-mléčná fermentace JMF) Význam a použití JMF Mléčné bakterie Parametry ovlivňující průběh JMF Management JMF Školicí operace a zrání ví
 3. Měření a zvyšování cukernatosti moštu Kvasinky a řízení alkoholové fermentace Alkoholové kvašení Kvasinky Nástroje řízení alkoholového kvašení Jablečno-mléčná fermentace (JMF) Význam a použití JMF Mléčné bakterie Parametry ovlivňující průběh JMF Management JMF Školicí operace a zrání vín Stáčení a.
 4. Čekejte, prosím....
 5. Díky dlouhému zrání na vinici dochází k proměně hroznů na rozinky - cibéby, což jsou přirozenou cestou seschlé bobule. Odpařováním vody z bobulí dochází k zahušťování a zvyšování cukernatosti, ale i k odbourávání kyselin a vzniku druhotných buketních látek. Vzniklá vína jsou sladká, vzácná a proto ceněná
 6. 39) Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti. (2) Pokud okolnosti, které výrobce nemohl předvídat, znemožní provedení nahlášeného zvyšování cukernatosti, zašle výrobce bez zbytečného odkladu vysvětlení Inspekci

323/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ..

Zvyšování přirozeného obsahu alkoholu v % obj. se provádí enologickými postupy podle přílohy VIII části I oddílu B a D nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013. B. Postupy obohacování . u těch je zvyšování cukernatosti zakázáno.. (3) U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno. (4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor pro hlášení o zvyšování cukernatosti. § 14. Slazení (1) Víno lze sladit pouze způsobem stanoveným předpisy Evroých společenství.40) U jakostních vín s přívlastkem je slazení zakázáno Vzory oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin, zvyšování cukernatosti a slazení [K § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3 zákona] (1) Vzory oznámení pro zvyšování nebo snižování obsahu kyselin a o obohacování 1e) jsou uvedeny v přílohách č. 11 a 12 Je u něj povoleno zvyšování cukernatosti, proto také patří ke klasickým bolehlavům. Vyšší kategorii kvality představují vína zemská . I u nich se může zvyšovat cukernatost, ale jsou vyráběna pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno nebo z povolených odrůd, které dosáhly alespoň 14. Do kvality vyrobeného vína se promítá také zdravotní stav hroznů, na který je dobré klást obzvlášť velký důraz. Hrozny jsou při dozrávání napadány tvz. ušlechtilou plísní - Plísní šedou. Díky ní dochází ke ztrátě vody v bobulích a tím ke zvyšování cukernatosti

Zároveň tento vstup dodává velké množství fosforu a mědi pro intenzivní metabolismus rostliny a zvyšování cukernatosti. Brambory Podpořte nasazení počtu hlíz aplikací 2 l AktiFer Grow (často cenné u sadbových brambor), nebo podpořte fungicidní ochranu pravidelným dodáváním AktiFer SuperPhos + Cu s fungicidem Dokument seznamuje s působností a s některými okruhy činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Nechybí samozřejmě ani kontaktní údaje (adresa, telefonní i elektronické spojení), informace o poskytování informací pro veřejnost a odkazy na důležité rubriky dostupné na webových stránkách SZPI Doslazení (zvyšování cukernatosti moštu) se dělá v nepříznivých letech, kdy mošty obsahují málo sacharidů a více kyselin. Upravuje se přídavkem cukru či zahuštěného moštu, nebo postupy, které vedou k zahuštění moštu, např. vakuová destilace, reverzní osmóza, působením chladu (vymrazování vody) Nabídka vín VOC se na českém trhu rozrostla natolik, že i zapálení vínomilci se v ní mohou ztrácet. Rozhodli jsme se proto věnovat jim samostatný článek. A to od vysvětlení, co vlastně ta originální certifikace znamená, až po souhrn všech aktuálně existujících druhů VOC v České republice

Krom zahušťování a zvyšování cukernatosti dochází k odbourávání kyselin a vzniku druhotných buketních látek, které se podepisují na charakteru výsledných vín. Vína Editovat Cibéby se používají k výrobě speciálních vín, která jsou vysoce ceněna pro unikátní charakter Naturální, přírodní či autentická vína a jak se v nich orientovat. 25. 4. 2019, Martina Réblová & Viktor Hausknotz. Stále více lidí si nachází cestu k vínům, která během své existence získala přívlastek přírodní neboli naturální. Jejich definice je však bez existující legislativy jen těžko uchopitelná. Tento je povinen vést evidenci o hmotnosti a cukernatosti sklizených hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech (příloha 23 vyhlášky č.323/2004 Sb.), dále evidenci o hmotnosti a cukernatosti o prodaných vinných hroznech (příloha č.26 vyhlášky č. 323/2004 Sb.) a dále jednou ročně odeslat na.

321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařstv

Je zakázané zvyšování cukernatosti. Mošt na výrobu tohoto vína musí mít 19 - 21 stupňů cukernatosti. Pozdní sběr - smí se vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly 21 - 24 stupňů cukernatosti. Výběr z hroznů - smí se vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly 24 - 27 stupňů cukernatosti. Vín Zvyšování cukernatosti kupáže pro šumivé víno. Podle přílohy V části H bodu 4 a části I bodu 5, jakož i přílohy VI části K bodu 11 nařízení (ES) č. 1493/1999 může každý členský stát povolit zvyšování cukernatosti kupáže v místě výroby šumivého vína, pokud Informa ční systém pro podporu vinohradnictví Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalá řskou práci vypracoval samostatn ě pod vedením Ing. Zby ňka Křivky, PH.D. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal

(3) U zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti je na etiketě dovoleno uvádět ročník, jestliže bylo víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, které byly sklizeny v roce, který má být uveden na etiketě Hlášení o zvyšování cukernatosti 48 hodin před zvyšováním SZPI žádost o zatřídění vína celoročně SZPI Oznámení o sestupnění vína nejpozději následující pracovní den v elektronické podobě ÚKZÚZ Hlášení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin nejpozději druhý den po zvyšování nebo snižování SZPI. Mendelova univerzita v Brn Zahradnická fakulta v Lednici VLIV RANÉHO TERMÍNU ODLISTNÍ ZÓNY HROZNŮ NA KVALITU A ZDRAVOTNÍ STAV U BÍLÝCH ODRŮD RÉVY VINNÉ Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracovala b) název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo zemské víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném.

© CCV Informační systémy 20144 1 Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eAgri (základní popis funkcí a formulářů Contents OBSAH Obsah Úvod.....8 1 Chemické složení hroznu.....9 1.1 Cukry..9 1.2 Kyseliny..10 1.3 Minerálni látky.....11 1.4 Fenolické látky.....11 1.5 Aromatické látky.....13 1.6 Dusíkaté látky.....14 2 Hodnocení kvalitativních parametrů hroznů..15 2.1 Způsob odběru vzorku pro hodnocení kvalitativních parametrů..16 2.2 Odběr vzorku bobulí ve vinici pro. Mikulov - víno, vinné sklepy, vinárny, vinotéky, pergoly, degustace, ochutnávky, sommelieři, vinařství, vinohrady, vzdělávání o víně, školení o víně.

Cibéba - Wikipedi

zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s v yznačením navrhovaných změn Slámové víno je sladké, vzácné a drahé. Pro získání koncentrovaného extraktu z hroznů se nejprve nechávají dobře vyzrát na vinici, hrozny nesmějí být poškozené a po sklizni se nechávají po dobu minimálně 3 měsíců dosušit na slámě (rákosu) nebo zavěšené v dobře větraném prostoru 1 ZÁKON č. 321/2004 Sb. ze dne 29. dubna 2004, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejícíc.. Program. 9,00 - 10,30 odborný program + degustace vín. 10,30 - 11,00 přestávka na kávu. 11,00 - 13,00 odborný program + degustace ví Poslední aplikace je spojena s postřikem fungicidu do konce července. Za účelem zvýšení cukernatosti, silné protistresové ochrany a výnosu je vhodná aplikace přípravku Alga 600 nebo Alga 300++ high K. Na zvyšování cukernatosti byl zaměřen pokus v PPD Rybany, výsledky uvádí tabulka

Je libo polosuché s přívlastkem? Naučte se rozeznávat

Někde na hranici 23-24 stupňů cukernatosti se dokonce dá říct, že hrozny začínají ztrácet svoji odrůdovost / odrůdovou charakteristiku, což je v přímém rozporu s teorií o zvyšování kvality vín s rostoucí cukernatostí hroznů pů při výrobě, zejména zvyšování cukernatosti a zvyšování a snižování obsahu kyselin. § 4 Vinohradnictví a vinařstv. Vysokou úroveň si pěstování cukrovky a cukrovarnický průmysl na území České republiky zachovaly i po 1. světové válce (například v roce 1925 se cukrovka pěstovala na 240,6 tisíce hektarů při průměrném výnosu 30,1 t.ha-1, celkové produkci cukrovky 7245,4 tisíce tun, cukernatosti 17,96 % a výtěžku cukru 15,15 %) ve vinařské zóně A, zatímco Morava v zóně B. To má přímý dopad na možnost zvyšování cukernatosti moštů. Členění do vinařských podoblastí a jejich rozsah jsou patrné z následujícího grafu: Graf č. 1 Členění ČR do vinařských podoblastí dle plochy vinic Mělnická 2% Litoměřická 2% Mikulovská 25% Slovácká 25

Na vývoji cukernatosti se dala dobře pozorovat dynamika fotosyntézy, kdy docházelo ke zvyšování cukernatosti v rozsahu 2,0 - 3,5°NM za týden. Z pohledu vlivu teploty na révu vinnou si je třeba uvědomit, že existuje velké množství faktorů, které ovlivňují tepelné poměry ve vinici, a že tyto mohou být ve vinici výrazně. Hlášení o zvyšování cukernatosti 48 hodin před zvyšováním SZPI Hlášení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin nejpozději druhý den po zvyšování nebo snižování SZPI Hlášení o slazení vína 48 hodin před dnem provedení úkonu SZP Vlivem postupného zvyšování průměrné teploty v ČR se začíná réva vinná pěstovat i v oblastech, kde to dříve nebylo běžné jako je Hornomoravský úval či Moravská brána. Víno je vzrůstný druh liány, která v příhodném klimatu může dorůstat až 25 metrů délky, ovšem běžně se pěstuje ve vinohradech v. Zelené práce ve vinicích. Práce ve vinicích představují obsáhlý soubor operací, které lze provádět ručně nebo s využitím speciální mechanizace. Řadíme sem čištění kmínků, podlom, vylamování zálistků, zastrkování letorostů, odlistění zóny hroznů, osečkování letorostů a regulaci násady hroznů. Pracnost. vést evidenční knihy o hmotnosti a cukernatosti hroznů a o výnosech jednotlivých vinic, vše archivovat a předkládat SZPI nebo ÚKZÚZ. Výrobce produktů z hroznů je povinen: podat Oznámení o zahájení/přerušení/ ukončení činnosti na ÚKZÚZ, zajistit soustavnou kontrolu své produkce a vést a archivovat o tom záznam

Květen 2021: Aktuální doporučení - BioAktiv C

Choroby a vady vín Bc. Jaroslav Suský Inspektor SZPI . Základní charakteristika Choroby vín vznikají vlivem a činností mikroorganismů n Vady vín přímý důsledek nesprávných technologických postupů, nebo použití nesprávných přídatných látek či jejich množství při výrobě vín -postupné pomalé zvyšování tlaku lisování nízkém pH, spíše nižší cukernatosti, nízké množství pektinů - enzymy)-čiřící prostředky (snižují budoucí plnost a částečně výživu), použití v případě brzkého čeření (není vhodné v kombinaci s Kabinetní víno - kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 ° cukernatosti a u nichž nebylo přikročeno ke zvyšování obsahu alkoholu přidáním ckru. Cukernatost a hmotnost sklizených hroznů ověřuje ČZPI Tato cena tak byla vyšší o 99 Kč než minimální cena stanovená Ministerstvem financí pro cukrovku o základní cukernatosti 16%. Cukrovar Vrdy tím významně přispěl ke zvýšení průměrné výkupní ceny cukrové řepy v celé ČR a ke zvyšování celkové osevní plochy, když sjednal se svými partnery navyšování jejich. Bruselští úředníci rozhodnou, jaké víno se bude v České republice v příštích letech pít Ztráta až několika tisíc pracovních míst hroz

Přirozený obsah alkoholu (ÚKZÚZ

U zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti je na etiketě dovoleno uvádět ročník, jestliže bylo víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, které byly sklizeny v roce, který má být uveden na etiketě Neronet (zkratka Ne) je středně pozdní až pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě červených vín.Odrůda byla vyšlechtěna roku 1965 ještě v bývalém Československu, v Lednici na Moravě, křížením odrůd (Svatovavřinecké x Modrý Portugal) x Aliberne

zvyšování cukernatosti moštů zakázáno. Zbytkový cukr ve víně se oznauje v souladu s vinařským zákonem na etiketě, v gramech na litr, urenou termi-nologií. U tichých vín se dělí vína podle Krause a kol., (2010) dle zbytkového cukru na vína suchá, polosu-chá, polosladká a sladká cukernatost musí být ovéñeny SZPI. Je zakázané zvyšování cukernatosti. Mošt na výrobu tohoto vína musí mít 19 - 21 stupñú cukernatosti. Pozdní sbér — smí se vyrábét pouze z hroznü, které dosáhly 21 - 24 stupñù cukernatosti. Výbér z hroznù - smí se vyrábét pouze z hroznú, které dosáhly 24 - 27 stupñú. Krom zahušťování a zvyšování cukernatosti dochází k odbourávání kyselin a vzniku druhotných buketních látek, které se podepisují na charakteru výsledných vín. Svatovavřinecké 2015 pozdní sběr. Vůně přezrálých višní a kakaových bobů je v chuti doplněna peckovým ovocem, čokoládou a čerstvými povidly..

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vín

 1. Cukrová řepa představuje v mírném pásmu jednu z nejvýkonnějších plodin z bioenergetického hlediska. Využití jejího genofondu je v praxi ČR stále poměrně nízké - 45 až 60 % v průběhu let 1980 - 1996 (Pulkrábek a kol. 1998). Od roku 1996 do současnosti (rok 2000) zjišťujeme určité trvalé zlepšování, a to jak ve stoupajících výnosech bulev, tak i cukernatosti.
 2. imálně však v ekvivalentu pozdního sběru, tj. 21 st. ČNM; •zatřiďování hodnotícími komisemi jednotlivých sdružení, při splnění zákonných požadavků (SZPI) na určené hodnoty (alkohol, SO 2, těkavé kyseliny aj.)
 3. Kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 ° cukernatosti a u nichž nebylo přikročeno ke zvyšování obsahu alkoholu cukřením. Cukernatost a hmotnost sklizených hroznů ověřuje ČZPI

Video: Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých

Kabinetní vína se vyrábí z moštů, které dosáhly cukernatosti nejméně 19 °NM a u nichž nebylo přikročeno ke zvyšování obsahu alkoholu cukřením. Tato vína bývají lehčí, suchá a na pití velmi příjemná.Kabinetní víno se hodí k lehčím pokrmům, zvláště z drůbežího masa, ale i k úpravám sladkovodních ryb Pro zvyšování konkurenceschopnosti pěstitelů cukrové řepy a cukrovarů narůstá potřeba skladovat sklizenou cukrovou řepu po delší období. Mezi hlavní problémy delšího skladování cukrové řepy patří ztráta cukernatosti. S tím souvisí metabolická aktivita, která často vede ke zvyšování obsahu nežádoucíc Ke zvýšení cukernatosti o 1 stupeň ČNM, musí být přidáno 1,1 kg cukru na 100 l moštu. Stupně jakosti. jakostní do 19 ČN ; které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, které byly sklizeny v roce, který má být uveden na etiketě Zjišťujeme přídavek vody do vína, nadměrné.

VYHLÁŠKA ze dne 5

 1. Slovník pojmů. Zemské víno ( Smí se vyrábět z hroznů, které dosáhly nejméně 14 stupňů cukernatosti) Jakostní víno ( Smí se vyrábět z hroznů, které dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti) Jakostní víno s přívlastkem ( Smí být vyráběno v těchto druzích) Kabinetní víno ( Je dovoleno vyrábět jen z vinných.
 2. V cukernatosti a obsahu melasotvorných látek nebyl mezi variantami zaznamenán výrazný rozdíl, přesto byla ale cukernatost u pokusných variant mírně lepší (tabulka 3 a 4, graf 1-3). Tab. 3: Výnosové a kvalitativní ukazatele cukrové řepy (2013-2014) Tab. 4: Výnosové a kvalitativní ukazatele cukrové řepy (2015
 3. Současných hodnot cukernatosti bylo dosaženo šlechtěním. Na konci 18. století, kdy se o zvyšování množství cukru v řepě začal pokoušet pruský chemik Franz Karl Achard, byla cukernatost 5 - 6 procent. Dnes dosahuje i dvaceti
 4. Modely řady KERN ORD představují přesné, univerzální a bezúdržbové ruční digitální refraktometry. Díky své praktické k Nakupujte on-line na Conrad.c
 5. Toto je verze šablony 1.1d, vytvořená dne 14. listopadu 200
 6. us 7 oc a nižších, v prúbëhu sklizné a zpracování zùstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejménè 27 stupñú ptírodní cukernatosti

SBÍRKA ZÁKONŮ - mvcr

3.1. Množství cukrové řepy smluvní je vyjádřeno ve standardním množství cukrové řepy při 16% cukernatosti stanovené podle následujícího vzorce: D-3 Ml6 = Ms-----13 kde Mi6 = množství cukrové řepy při 16 % cukernatosti Ms = skutečně dodané množství cukrové řepy čisté hmotnost Cibéba (z německého die Zibebe, původně z arabského زبيبة zibiiba - hrozinka), je částečně seschlá bobule révy vinné, obvykle napadená ušlechtilou plísní Botrytis cinerea.Cibéby se využívají k výrobě speciálních vín. Vznik a klasifikace. Názory na význam pojmu cibéba se různí i mezi odborníky.V České republice se tento termín používá pro bobuli.

Švestka LIPNICKÁ podnož St

 1. Zraje koncem září až začátkem října a nedosahuje vysoké cukernatosti, tato odrůda dává pravidelné a bohaté úrody. V současnosti se pěstuje na 2,0 % rozlohy vinic a v posledních letech je patrný trend k mírnému zvyšování tohoto podílu. Charakteristika odrůdy
 2. erálů), která byla hojně využívána našimi předky do bylinných čajů. Sbírá se červené květenství, která mají jemně sladkou chuť, čestvé se hodí do salátů a i pro přímou konzumaci. Červený luční jetel je zdrojem, fenolů, silic, vitamínů A, B1, B3, C a E
 3. Podle cukernatosti. polosuch Historie Maison Laporte sahá do poloviny 19.století. Až do roku 1986 ji vedl René Laporte, který prosazoval zvyšování kvality tamních vín přes nízké výnosy a péče o starší vinohrady v symbióze s přírodou. Dnes vlastní vinařství i vinohrady Henri Bourgeois

Víno, vínko - stránky přítele vína přátelům vína základní rady - výběr vínka - rady, porady - rozhodnutí - ochutnávky, košty a výstavy vín - kontrolní otázka zrání a skladování - nádoby - teplota - nabírání - otevírání - sklénky - pití - vnímání kvality - správné moravské ukončení pití názvosloví - kategorie vín - rozdělení vín dle původu či. www.novyepis.cz 14.07.2021 3 §39/2 a) uvede do oběhu produkt označený jakostní víno s přívlastkem v rozporu s §19 odst. 4 5 000 000 b) označí jakostní víno s přívlastkem známkové v rozporu s §1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Hodnocení kvalitativních parametrů odrůdy ryzlink rýnský vypracovala samostatně a použila jen pramenů, kter jako surovina pro zvyšování barevnosti červených vín i pro zrání v sudech barrigue. • Výnos: Středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 9,5 t/ha o průměrné cukernatosti 17 °NM. www.gastrowine.cz 1 Hledáte kvalitní znamenité bílé víno ze Znojma? Jste na správné adrese. Vinaři Znojmo nabízí pouze kvalitní přírodně vyráběná bílá vína bez přidávaných chemických látek. Vinaři Znojmo zastupují tradiční vinaře ze znojemské vinařské oblasti, kteří produkují znamenité bílé víno, růžové víno a červené víno