Home

Bakalářská práce UPOL

Tato povinnost platí i pro vložení plné verze kvalifikační práce a všech dalších povinných údajů před ukončením studia. Postup pro zadávání závěrečné práce studenta do STAG. Titulní strana Bc./Dp. prác. Pokyny pro zpracování zaverečných prací - 2020 ná práce na vysoké škole by měla mít strukturu odborného tex - tu, kterou tvoří tři části: úvod, stať (jádro) a závěr. Úvod písemné práce Úvod práce obsahuje informace o obsahu práce, představení problému (tématu), který práce popisuje a to formou známých faktů včetně odkazů na zdroje

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - Katedra buněčné biologie a genetik

Témata bakalářských prací pro rok obhajoby 2021 (akademický rok 2021/2022) naleznete na Portále v sekci Moje studium, Témata VŠKP. Témata bude možno (po konzultaci s vedoucím práce) volit od 30. 9. 2020 Rozsah práce • Bakalářská práce: rozsah minimálně 30-40 stran normovaného textu (54 000-72 000 znaků včetně mezer). Maximální rozsah práce by neměl přesáhnout dvojnásobek doporučeného minimálního rozsahu práce. • Diplomová práce: rozsah minimálně 60 stran normovaného textu (minimáln Šablona byla sestavena pro potřeby studentů a je vhodná k psaní vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářská práce či diplomová práce). Všechny vhodné styly jsou v šabloně již přednastaveny a nedoporučuje se jejich měnění (nezřídka se stává, že studen změní pouze jeden odstavec, ale změna se již nepromítne.

tématu práce. Bakalářská práce má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a tématu práce, zpravidla však 30-40 stran normovaného textu (54 000 - 72 000 znaků). 6. Diplomová a bakalářská práce musí obsahovat tyto náležitosti: - titulní stranu, - prohlášení, že student vypracoval prác Diplomová práce, bakalářská diplomová práce i seminární práce musejí obsahovat čestné prohlášení, které je umístěno v dolní části druhé strany (vzor v příloze 2). Posluchač si jeho prostřednictvím uvědomí, že je třeba při koncipování písemných prací dodržovat také jisté etick Prohlašuji, že jsem bakalá řskou práci zpracovala samostatn ě a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby tato práce byla uložena na Univerzit ě Palackého v Olomouci v knihovn ě Pedagogické fakulty a zp řístupn ěna ke studijním účel ům. V Lov ětín ě dne 15. 4 Webové stránky UPOL. Vstupní stránka portálu UPOL. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Kontakt na uživatelskou podporu. Prohlížení anotace, posudky, plný text práce Předzápisové kroužky seznam studentů, rozvrh Místnosti rozvrh, celoroční rozvrh, vyhledávání dle zadaných parametrů Volné místnosti.

Bakalářská diplomová práce v oboru historie. Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen zadat téma BDP do STAGu nejpozději v termínu, který stanoví aktuální harmonogram akademického roku Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje obyvatelstva v obcích okresu Olomouc v letech 2001-2011. Problematika vývoje obyvatelstva byla zvolena z důvodů zájmu o geografii obyvatelstva, potažmo demografii a místa bydliště autorky v jedné z obcí okresu Olomouc Jak napsat závěrečnou práci. Podmínky způsobu realizace a zadávání tématu bakalářských a diplomových prací, jejich způsobu odevzdání i evidenci údajů včetně obhajob a způsobu jejich zveřejňování na FTK UP se řídí vnitří normou FTK-B-19/02 - Bakalářské a diplomové práce na FTK UP. Součástí normy jsou i. Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.: Jednoduchá transpozice, Fleissnerova.

Bakalářské práce Katedra algebry a geometrie PřF UP Olomou

  1. Bakalářská práce Je psána česky nebo rusky dle volby studenta s opačným pětistránkovým resumé a musí mít 54 000 - 72 000 znaků (tj. 30 -40 stran normovaného textu)
  2. Formy realizace obhajob závěrečných prací a způsob odevzdání jednoho výtisku práce: on-line forma - student doručí svou závěrečnou práci v termínu stanoveném příslušnou katedrou buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle poštou na adresu fakulty.
  3. Typ práce Fakulta studia studenta CMF - Cyrilometodějská teologická fakulta FTK - Fakulta tělesné kultury FZV - Fakulta zdravotnických věd FIF - Filozofická fakulta LEF - Lékařská fakulta PDF - Pedagogická fakulta PFA - Právnická fakulta PRF - Přírodovědecká fakulta RUP - Rektorát REK - Univerzita Palackého v Olomouc
  4. Podrobný návod pro zadávání závěrečných prací do STAGu, včetně ilustrací, je uveden v příloze k Příkazu rektora UP č. B3-09/3. 1. Rozsah ZP. Bakalářská diplomová práce: 40 normostran *, tj. 72.000 znaků vč. mezer. Magisterská diplomová práce: 60 normostran *, tj. 108.000 znaků vč. mezer. 2. Grafická úprava ZP.
  5. Témata bakalářských prací Témata bakalářských prací pro obor Aplikovaná ekologie - akademický rok 2017-18 Témata bakalářských prací pro obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Environmnetální výchova se zaměřením na vzdělávání - akad. rok 2017-1

Portál UPOL - Prohlížen

Závěrečné práce: Katedra histori

Závěrečné práce: Fakulta tělesné kultury U

Kvalifikační (bakalářská a diplomová) práce má podobu písemné práce, u uměnovědných oborů doplněnou o hudební či výtvarný výkon. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám, odevzdání a evidence závěrečných prací (BP a DP) naleznete zde. Formuláře zadání kvalifikačních prací jsou ke stažení zde BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Kolář Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. Studijní program: Fyzika Studijní obor: Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV) Praha 201 51 milionů. Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací Bakalářská práce je původní prací studenta, v jejímž textu jsou parafráze a případné citáty označeny odkazy na zdroje včetně strany. Součástí práce je seznam bibliografických citací zdrojů, které jsou využity v textu bakalářské práce. Student postupuje podle platné citační normy. Porušení těcht In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020. Bartoňková J. Motivace k rehabilitaci a návratu do běžného života u vybraných skupin pacientů na rehabilitačním oddělení

Informatika - Katedra informatiky na UPO

Titulní strana diplomové práce by mělamusí obsahovat: 1. Název univerzity, fakulty a katedry 2. Název diplomové práce v češtině 3. Název diplomové práce v angličtině 4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 5. Jméno autora diplomové práce 6. Studijní obor 7 POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE atedra dějin umění Rozsah inimální přípustný rozsah činí 63 r r r znaků včetně mezer (odpovídá přibližně 35 ns). bakalářská diplomová práce [ , É A ŘÍ Í A] edoucí práce: [jméno vedoucího práce včetně titulů] [místo a rok dokončení práce Bakalářská práce má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a tématu práce, zpravidla však 30-40 stran normovaného textu (54 000 - 72 000 znaků). 6) Diplomová a bakalářská práce musí obsahovat tyto náležitosti: titulní stranu In Můčková A. (Eds.) Bakalářská práce. 2017. Svobodová A. Dílčí standardizace škály NAPI (Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant) pro českou populaci Diplomová a bakalářská práce. Požadavky na diplomovou práci Termín odevzdání: viz aktuální harmonogram FF UP. Kompletní pokyny k DP v rtf. Diplomovou práci je třeba odevzdat svázanou, ve tvrdých deskách, a to ve dvou exemplářích a na CD-ROMu (ideální je vlepená pošetka s CD-ROMem vzadu na vnitřní straně desek DP)

Obecné informace o kvalifikačních pracích a jejich náležitostech naleznete ve směrnici děkana č. 1/2012 . Formální podoba bakalářských a magisterských diplomových prací. Odevzdané kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní) jsou veřejně přístupné na Portálu UP - Kvalifikační práce. FZV-MPD-2/2014 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV. Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV. Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů FZV UP - verze platná od 1.9.2019. Formulař práce by měla mít přiměřený rozsah (cca 40 normostran bakalářská, 50 diplomová); součástí práce jsou formální části jako bibliografická identifikace, prohlášení o samostatném vypracování atd.; grafické zpracování práce není předepsáno. Odevzdání práce. Práce se odevzdává nejméně 3 týdny před termínem. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE . Olomouc 2011. Petra NOVÁKOVÁ . h. ř. bet. Petra NOVÁKOVÁ . CD nosi. č. Titulní list obalu nosi. č. e (práce na datovém nosiči obsahuje označení (obsahuje totéž co titulní list tištěné formy KP typu KP, jméno autora a rok odevzdání) plus název práce) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zde naleznete témata bakalářských a diplomových prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována. Školitel: Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D. bakalářská: Syntéza nových cytokininových derivátů s potenciální antivirovou aktivitou (Synthesis of the new cytokinin derivatives with potential.

5. 2021, kdy došlo k časové změně podmínek akceptace testů studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, individuálních konzultací a zkoušek. Student aktuálně musí prokázat, že: · absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo. Bakalářská SZZk sestává z obhajoby bakalářské diplomové práce a ústní zkoušky, která má čtyři části (viz studijní plán, modrá kniha) Základy komunikačních a mediálních studií (témata jsou pokryta především kurzy Úvod do studia médií, Úvod do studia komunikace, Úvod do teorie mediální komunikace a. Zápočty z BKP nebo DP vám budou uděleny na základě semestrální zprávy z vaší činnosti na BKP (DP) v rozsahu 1xA4 stran u BKP a 2xA4 stran u DP, podepsané vedoucím a odevzdané garantu předmětu BKP Ing.Jaromíru Mikulíkovi Ph.D. nebo DP Doc. Vladimíru Kryštofovi Ph.D. Zpráva by měla obsahovat krátký úvod do problematiky (včetně toho, proč se práce dělá), použité. Písemné a závěrečné bakalářské práce - praktická příručka pro nelékařské studijní programy na FZV Zdeňka Mikšová The handbook focuses on the issues related to written scientific communication on university level, including publication ethics and referencing, overview of information sources, search for topical and reliable.

Závěrečné práce: Katedra asijských studi

Video: Závěrečné práce: Katedra romanistik

Časopis International Journal of Approximate Reasoning (pořadí časopisu 23/130). HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J. Generalized comonotonicity and new axiomatization of Sugeno integrals on bounded distributive lattices, International Journal of Approximate Reasoning, 2017, vol. 81, 183-192, IF=2,69 Informace a kontakt: Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. Katedra botaniky, Univerzita Palackého v Olomouci, petr.smykal@upol.cz. Více. 21.12.2016. Požadavky na absolventské práce na KB PřF UP. V příloze najdete základní požadavky na bakalářské a diplomové práce, které se předkládají k obhajobě na Katedře botaniky. Jejich. Institute of Foreign Languages, Faculty of Education, Palacky University / Institut für Fremdsprachen, Pädagogische Fakultät, Palacky-Universitä A) TITULNÍ STRANA DIPLOMOVÉ PRÁCE . Titulní strana diplomové práce musí obsahovat: 1. Název univerzity, fakulty a katedry 2. Název diplomové práce v češtině 3. Název diplomové práce v angličtině 4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 5. Jméno autora diplomové práce Bakalářská práce. Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník; KMI/SBPU1: Seminář k bakalářské práci 1: 5: 0+0+2S: A: ZS: 3: Anotace kurzu: Rámcový obsah kurzu: Program stanoví jednotlivě vedoucí bakalářských prací. KMI/OBHBP: Obhajoba bakalářské práce: 0: 0+0+0S: A: LS: 3

» Bakalářská práce Katedra biologi

Kontakt Katedra klasické filologie Na Hradě 5 779 00 Olomouc tel.: +420 58 563 3556, +420 58 563 3571 e-mail: marketa.perinova@upol.c (bakalářská práce s možností rozšíření na magisterskou práci) Student se v rámci své práce bude zabývat morfologickým a cytologickým rozlišením jednotlivých volně se vyskytujících a zplanělých taxonů modřenců na našem území. Cílem práce je zmapovat diverzitu a rozšíření modřenců na našem území Praktická závěrečná bakalářská práce Praktická závěrečná bakalářská práce musí obsahovat část praktickou a část teoretickou - textový komentář k práci. Praktickou částí je myšleno dílo (nebo soubor děl), které dostatečně prokáže splnění zadaného úkolu NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY BIOLOGIE. Vážené studentky, vážení studenti, s účinností od pátku 12. června 2020 budou veškeré informace týkající se výuky a dalších aktivity Katedry biologie PdF UPOL výhradně Bakalářská práce (dále jen BP) má podle povahy studijního programu (studijního oboru) rozsah zpravidla 50 000 - 70 000 znaků (tj. 30 - 40 stran normovaného textu). Magisterská diplomová práce (dále jen DP) má rozsah minimálně 108 000 - 144 000 znaků (tj. 60 - 80 stran normovaného textu). Obhajoba BP/DP je veřejná

Diplomové práce: Katedra mediálních a kulturálních studií

Typ práce: Bakalářská, Magisterská Anotace: Dosavadní znalosti o chování ptáků na hnízdech jsou založeny často na krátkodobých (nereprezentativních) záznamech. Naše pracoviště má k dispozici obsáhlý materiál kontinuálních kamerových záznamů z průběhu hnízdění vybraných druhů pěvců Bakalářská diplomová práce má minimální rozsah 30 normostránek (30 x 1800 znaků s mezerami, tedy minimálně 54 000 znaků s mezerami), a to zpravidla bez příloh s výjimkou prezentace dat a textů, které jsou výsledkem vlastní práce autora Bakalářská práce má charakter uceleného pojednání o řešení zadaného problému s definicí cíle a souhrnem výsledků. Důraz bude kladen zejména na kvalitu zpracování a prezentaci dat moderními postupy užívanými v současné výpočetní technice. Součástí obhajoby bakalářské práce, která může být podána v jazyce. Získání zápočtu k předmětu KFA/BAPR1-3 - Bakalářská práce - seminář 1-3 BAPR1 - zápočet bude udělen za odevzdané a schválené Zadání bakalářské praxe. BAPR2 - zápočet bude udělen na základě uznání vedoucího závěrečné práce, kdy bude závěrečná práce hotová min. z 80% (bude chybět například kapitola. bakalářská práce Dodejte elektronickou verzi vaší závěrečné kvalifikační bakalářské práce (včetně posudků). Pokud vaše práce ještě nebyla obhajována, a nemáte tudíž ani její posudky, stačí dodat oficiálně odevzdanou nebo dokonce nedokončenou, nicméně co nejpokročilejší verzi této práce

Bakalářská práce upol Bakalářské práce - Univerzita Palackého v Olomouc . V letech 2006 a 2007 byly na katedře geografie obhajovány také bakalářské práce z oboru Mezinárodní rozvojová studia: MRS 2007 | MRS 2006.. Poznámka: Před rokem 2006 se na katedře geografie bakalářské práce neodevzdávaly, dřívější systém. Seznam kvalifikačních prací Osobní číslo % % Příjmení Název práce : % % Příjmení vedoucího Klíčová slova : % Klíčová slova anglicky : % % Typ práce % Katedra FIF PCH Fakulta Rok zadání Rok obhajoby 2011 1 / 8 Příjmení (rod. přijm.) Jméno Os. číslo Název práce Stav Vedoucí Typ práce Datum ADAMOVÁ Iva studuje.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.c Dalibor Pavlas, bakalářská práce La Mettrieho filozofie mysli a jeho odpověď na psychofyzický problém, 2013. Tomáš Chlebek, bakalářská práce Zdroje lidské touhy po narativním výkladu světa, 2014. Roman Zavadil, bakalářská práce Pojetí kauzality ve filozofii Davida Huma a Immanuela Kanta, 2014 Ritterová K. Diálogo poético do poema Solemnia Verba de Antero de Quental com o poema sinfónico homónimo de Luís de Freitas Branco. In Svobodová P. (Eds.) Manifestacoes de diversidade cultural na área da música, literatura, teatro e língua. 2015 UIS Univerzity Palackého -. Zpět na hlavní stránku. Požadovaná stránka nebyla nalezena

Charakteristika oboru. Studium je otevřeno absolventům středních škol s maturitou. Má podobu tříletého jednooborového studia. Studium oboru Uměnovědná studia je zaměřeno na zvládnutí základní teorie uměnovědných disciplín, přehledu dějinného vývoje jednotlivých umění, sociologické problematiky kultury, organizace a managementu oblasti kultury Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon č.357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpis

Bakalářská práce se skládá ze dvou ástí. První ást je zaměřena na shrnutí základních fyzikálních poznatků o výbojích v plynech a jejich moţném vyuţití v praxi. V druhé ásti je hlavním cílem návrh a konstrukce vlastního jednoduché aparatur Bakalářská práce předložená na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako součást požadavků na získání titulu Bc. v oboru Ekologie a ochrana životního prostředí Vedoucí práce: doc. RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. Olomouc 202 Bakalářská práce (BP) bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: bod 3 zadání: červenec-říjen 2007 bod 4 zadání: do 31. 12. 2007 bod 5,6 zadání: do 31. 3. 2007 zpracování textu BP: leden-duben 2008 Rozsah grafických prací: dle potřeb zadání Rozšiřující přílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky Bakalářská práce PřF UP Olomouc, 46 pp. KLADIVOVÁ, Eva (1998): Revitalizace malých vodních toků. Bakalářská práce PřF UP Olomouc, 71 pp. KOUTNÝ, Jan (1998): Sledování průběhu samočištění odpadní vody v akumulační nádrži ve Vrbátkách. Bakalářská práce PřF UP Olomouc, 32 pp

Bakalářská práce 2 0p+12c+0s 0p+156c+0s Zp. 10 Doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D. 3/L Cvičící: Doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D. ACH/OP Oborová praxe Praxe 3 týdny Zp. Garant:5 RNDr. Jana Skopalová, Ph.D. Cvičící: RNDr. Jana Skopalová, Ph.D. 3/L Povinně volitelné předměty - skupina 1 KEF/FYCH2 Fyzika 2 3p+0c+0s 39p+0c+0s Zk Bakalářský studijní obor je obor tříletý, ukončený bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. V průběhu tříletého studia musí student získat celkem 180 kreditů, 13 kreditů tvoří pedagogický základ, 77 kreditů biologie, 77 kreditů druhý aprobační předmět a 13 kreditů bakalářská práce

Kontakt Katedra politologie a evroých studií Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 12 779 00 Olomouc tel./fax: (+420) 585 633 302 e-mail: politologie@upol.cz úřední hodiny: denně 9 - 1 radim.hedl@upol.cz Tel.: 585 634 806 Vzdělání. 1995-1998 (Bc.): Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Bakalářská práce: Vegetace bučin Rychlebských hor: současná variabilita a změny v posledních 50 letech (školitel: F. Krahulec) 1996-2003 (MgA.): Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby (školitel. Přečtěte si rady a zkušenosti na téma bakalářská práce na pdf upol. Vyučujícím, který by mi vedl BP, měla jsem dva typy, bohužel tito vyučující jsou už. Diplomová práce má strukturu odborného sdělení. Je třeba stanovit cíl práce a metody pro jeho dosažení

Postel hemnes bazar,

5 Kontrolníslohové práce v systému slohového vyučování 5.1 Fáze slohotvorného procesu 5.2 Prověřování- kontrolníslohová práce 5.3 Volba tématu slohové práce 5.4 Oprava a hodnoceníslohových prací 5.4.1 Chyby ve slohových pracích 5.5 Činnostiučitele spojené s realizacíslohových prac Témata závěrečných prací Bakalářské práce Bakalářská témata. Magisterské práce Magisterská témata. Doktorské práce Doktorská témata - Fyzikální chemie Doktorská témata - Nanomateriálová chemie. Již řešená doktorská témata Typ práce: bakalářská Pracoviště: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Vedoucí práce: doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2020 Abstrakt Tato bakalářská práce je literárním přehledem dosavadních znalostí týkajících s Jiří Zacpal. Předměty vyučované v LS 2017/18: Databáze; Základy práce s PC L; Předměty: Databáze; Základy práce s PC L; Bakalářská práce Katedra primární a preprimární pedagogiky - Pedagogická fakutla UP Olomou

Bakalářská diplomová práce. 2011. Szotkowski R. Rodiče jako aktéři pedagogické práce SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kroměříž, pobočka Chropyně. Bakalářská diplomová práce. 2011. katerina.dvorakova@upol.cz. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci. Další práce, ve které je zmíněna Březnice, byla diplomová práce Názvy vodních toků povodí Moravy (Boháčová, M., 2012) a bakalářská práce Procesy ovlivňující kvalitu vody v malém vodním toku Březnici na Zlínsku (Mikl, L., 2010), který se své práci hodnotí kvalitu a ovlivnění kvality vody v Březnici. Poměrně dos Bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v elektronické verzi zveřejňovány prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. Obhájené disertační a rigorózní práce jsou univerzitní knihovnou zveřejňovány v tištěné i elektronické verzi. Tištěné verze prací jsou součástí prezenčního fondu Univerzitní knihovny UPCE a najdete je.

Studentské koleje v Olomouci

Obhajoba bakalářské práce probíhá veřejně před zkušební komisí v předem stanoveném termínu dle schváleného harmonogramu akademického roku. Student představí výsledky své práce v patnáctiminutové prezentaci, následuje hodnocení vedoucího práce a oponenta formou posudku a reakce uchazeče na jejich otázky a připomínky Členění textu bakalářské práce . Bakalářská práce . teoreticko - praktická: Teoretická část členěná na kapitoly, podkapitoly, úseky, podúseky. Praktická část . Bakalářská práce

Bakalářská práce může být svázaná v kroužkové vazbě nebo termovazbě, magisterská práce v pevných deskách. Pravidla formální úpravy DP. Diplomová práce by měla být vytištěna jednostranně nebo oboustranně na bílém kancelářském papíru formátu A4 (210 x 297 mm) KFA/BAPR1 - Bakalářská práce - seminář 1 KFA/BAPR2 - Bakalářská práce - seminář 2 KFA/BAPR3 - Bakalářská práce - seminář 3 KFA/BPS1 - Bakalářská práce - seminář 1 KFA/BPS2 - Bakalářská práce - seminář 2 KFA/BPS3 - Bakalářská práce - seminář Práce se žákem se zdravotním postižením je někdy těžší, někdy radostná, někdy jiná a hodně často stejná jako s ostatními žáky. Aby taková být mohla, vyžaduje však od učitelky či učitele přece jen vyšší přípravu. Do ní řadíme nejen seznámení se s příčinami, projevy a zejména důsledky příslušného druh Katedra asijských studií bude ve dnech 26.­-27. listopadu 2021 pořádat již 15. ročník mezinárodní vědecké konference Annual Conference on Asian Studies (ACAS), letos na téma: Continuity and Change. Právě jsme zveřejnili výzvu pro podávání návrhů na příspěvky

Bakalářské studium | Katedra geoinformatikyKatedra geografie Přírodovědecké fakulty UniverzityStarý most video - starý most vzpomínka na starý most je vStředověké přilby | středověké přilby, repliky helemMacys | macysŠaty na statnice - n

Bakalářská práce se zabývá profesí asistenta pedagoga. Teoretická část se zaměřuje na osobnostní a kvalifikační předpoklady pro profesi asistenta pedagoga a na náplň této profese. Rozebírá také rzné aspekty vztah, které hrají roli v profesi asistenta pedagoga.. Na čtyřicet seminárních, bakalářských i navazujících magisterských prací vystavuje katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty na jubilejním desátém bienále ateliérů textilní tvorby. Prestižní výstava s názvem Práce studentů textilního ateliéru katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP je instalována v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici Bakalářské studium chemie. Bakalářská chemie Chemie patří k základním přírodovědným oborům, přičemž její náplní je zkoumání vlastností látek a jejich přeměn, a to jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska KPK/BPS1 - Bakalářská práce - seminář 1 KPK/BPS2 - Bakalářská práce - seminář 2 KPK/BPS3 - Bakalářská práce - seminář 3 KPK/DIPP - Didaktika první pomoci KPK/DT1 - Diploma Thesis - Seminar 1 KPK/DT2 - Diploma Thesis - Seminar