Home

Fenestrované kapiláry

Fenestrované kapiláry mají intracelulární otvory zvané fenestrae se nacházejí v endokrinní žlázy, střevní klky a ledvin glomerulů a jsou více propustné než kontinuální kapiláry. Diskontinuální kapiláry mají otevřené prostory mezi endoteliálními buňkami jsou velmi propustné a někdy umožňují průchod krevních. Fenestrované kapiláry. Fenestrované kapiláry jsou netěsnější než kontinuální kapiláry. Obsahují malé póry, kromě malých mezer mezi buňkami, ve svých stěnách, které umožňují výměnu větších molekul. Tento typ kapiláry se nachází v oblastech, které vyžadují hodně výměny mezi vaší krví a tkáněmi Fenestrované kapiláry ve výběžcích endotelových buněk-fenestrace (60-80 nm) přepažené diafragmou lamina basalis je kompletní střevní klky, endokrinní žlázy Nespojité kapiláry s póry fenestrace bez diafragmy -př. glomeruly ledvin, Jaterní sinusoidy, kostní dřeň Slezina -nespojitý endotel (mezery mezi buňkami • Fenestrované kapiláry: -střevní mukóza, endokrinní žlázy, placenta, chorioideální plexus aj. -obsahují zeslabení cytoplazmy, tzv. fenestrace, které jsou uzavřeny přepážkou (diafragmou) tvořenou plazmatickou membránou -umožňují snazší přestup i pro větší molekuly -specifickým typem těchto kapilár jso

Kapiláry Mark's Tracksid

Kapiláry, Průběžné kapiláry, Diskontinuální kapiláry, Fenestrované kapiláry, Sinusoidy Co jsou to sinusoidy Sinusoidy jsou mírně větší typ kapilár charakterizovaný přítomností velkých mezer mezi endoteliálními buňkami a diskontinuální nebo zcela chybějící bazální laminou (fenestrované kapiláry, št ěrbinové epiteliální spojky); permanentní pr ůtok ventrikuly a subarachnoidálním prostorem do Pacchionských granulací; r ůzné druhotné alterace kv ůli intratékální syntéze de novo, porušenému aktiv nímu trasportu a specifické absorpci, 3 bariéra -fenestrované kapiláry area postrema organum subfornicale organum subcomissurale eminentia mediana neurohypophysis corpus pineale organum vasculosum laminae terminali Epifýza (nadvěsek mozkový, šišinka, epiphysis cerebri, corpus pineale) je až 1 cm dlouhý a na nejširším místě 3-5 mm široký konický nepárový útvar, vážící cca 120 mg. Tvoří největší část diencephalické struktury zvané epithalamus.Epifýza je připevněna na commissura habenularum, ale kaudálně zasahuje až mezi mesencefalické colliculi superiores

• souvislé (somatické) kapiláry-svalstvo, vazivo a exokrinní žlázy (pinocytární váčky ve stěně), nervová tkáň (bez váčků) • fenestrované (viscerální) kapiláry sdiafragmaty -fenestrace 60-80 nm (rychlý výměna látek) -ledviny, střevo, endokrinní žlázy • fenestrované bez diafragmat-ledvinná tělísk Hematoencefalická bariéra je označení pro bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku obratlovců od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví.Je to možné díky tomu, že buňky cévního endotelu jsou opatřeny výrazně vyvinutými těsnými spoji, jež zamezují vzniku pórů mezi buňkami -fenestrované kapiláry bez diaphragmy •5 Proximální tubulus -Stočený kanálek I -Přímý úsek • výstelka jednovrstevná kubická. Disseho prostor, též Disseův prostor, perisinusoidální či perisinusoidový prostor je štěrbina mezi buňkami jaterního parenchymu, hepatocyty, a stěnou fenestrovaných krevních kapilár, neboli sinusoid, v jaterním lalůčku.Je označovaný též jako Disseho subendoteliální prostor, protože se nachází pod endotelem, stěnou cévy..

Kapiláry a jejich funkce - drderamu

  1. Takže fenestrované kapiláry mají póry, které jsou překryty membránou nazývanou diafragma. Namaluji tady hvězdičku, protože existují fenestrované kapiláry, které nemají glykokalyx, který pokrývá vnitřek, tudíž jsou bez diafragmy. Je to něco, co obecně platí, ale ne vždy. Ukážu vám poslední typ kapiláry
  2. Rozlišují se tři typy kapilár: Kontinuální kapiláry mají uzavřenou endotelovou vrstvu, a proto umožňují pouze průchod ( permeaci) velmi malých molekul.Jsou typické pro kosterní svaly, mozek, sítnici a plíce.; Fenestrované kapiláry (fenestrované kapiláry) mají 5 až 12 nanometrů, někdy až 60 nm malé póry (okénka) mezi endotelovými buňkami , kterými.
  3. Jsou to fenestrované kapiláry. Hlavní rozdíl mezi 1. a 2. typem je, že 2. typ má malé dírky, které se jmenují fenestrace. Takže tohle jsou fenestrované kapiláry. A tyto póry, zvýrazním je

Kapiláry jsou malé, ale mají několik důležitých funkcí. Projdeme funkce různých typů kapilár a co se může stát, když nebudou správně fungovat Krevní cévy dělíme na artérie, kapiláry a vény. Artérie (tepny) tvoří rozvětvený systém trubic. Jejich funkcí je přivádět krev obsahující kyslík a výživné látky ke tkáním. Kapiláry (vlásečnice) vytvářejí vzájemně propojenou síť v tkáních, kde dochází k výměně látek mezi krví a tkáněmi 2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veš-kerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uve

Rozdíl Mezi Sinusoidy a Kapilárami Porovnejte Rozdíl Mezi

Want to caption or translate video? Our intuitive subtitle editor is free! Are your accessibility or localization needs BIG? Amara's platform and services can help - 0 - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. Katedra biologických a lékařských věd. DIPLOMOVÁ PRÁCE. MDOC a jeho vliv na iniciaci aterogenního procesu u myšího model

Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service; Kardiovaskulrn systm Uzaven systm srdce a cv Another of Andrew Jackson Downing's surviving structures, and one three of Downing's earliest examples of the Italian Victorian Style, the Robert Dodge Mansion still stands today in Georgetown, D.C., however has been significantly altered from when originally constructed The Robert Dodge Mansion was an exact opposite of the Francis Dodge Mansion (aside from the windows and fenestration. Kapiláry fenestrované (viscerálního typu) jsou vystlány endotelovými buňkami, které ve výběžcích cytoplazmy mají vytvořeny fenestrace (fenestra = okno, otvor). Jsou to otvory 60-80 nm v průměru, přepažené diafragmou, která nemá trilaminární strukturu jako biologická membrána Fenestrované kapiláry: endoteliální vrstva s póry (20 až 80 nanometrů, tenká bazální membrána; výskyt: gastrointestinální trakt, ledviny, žlázy s vnitřní sekrecí) Diskontinuální kapiláry (sinusoidy): mezery (dva až pět nanometrů) ve vrstvě endoteliálních buněk a bazální membráně; Výskyt: kostní dřeň, játra.

Fenestrated - Tyto kapiláry mají póry v endotelových buňkách, které umožňují difuzi malých molekul a omezené množství bílkovin. Sinusoidal - Zvláštní typ fenestrované kapiláry, které mají větší otvory v endotelu, aby usnadnily průchod červených a bílých krvinek a různých sérových proteinů Fenestrované kapiláry se vyskytují: v játrech v endokrinních žlázách ve střevních kličkách žádná odpověď není správná Kde se zakládají krevní ostrůvky? v amniu ve žloutkovém váčku v choriu v zárodečném stvolu Kde jsou sinusoidní kapiláry?. Fenestrované kapiláry sa nachádzajú v endokrinných žľazách, pankrease, čreve a glomeruloch obličiek. Obrázok 3: Typy krvných kapilár. Sínusové kapiláry obsahujú veľké otvory v endoteli a neúplnej bazálnej membráne. Tento typ krvných kapilár umožňuje pohyb červených krviniek, bielych krviniek a sérových proteínov Fenestrované kapiláry pozostávajú z malých pórov na endotelových bunkách, ktoré umožňujú difúziu niektorých proteínov a malých molekúl. Väčšinou sa tieto typy krvných kapilár nachádzajú v obličkovom glomerule. Prerušované kapiláry sa nachádzajú na endoteli a majú veľké otvorené póry. Umožňujú priechod. Kapiláry jsou malé krevní cévy, které se podílejí na výměně různých materiálů. Sinusoidy mají podobnou funkci jako kapiláry. Liší se pouze strukturou. Kapiláry mají spojitou a úplnou bazální membránu, zatímco sinusoidy mají pouze nespojitou neúplnou bazální membránu. To je klíčový rozdíl mezi kapilárami a.

Alveolo - kapilární membrána je dvojitá vrstva buněk mezi vnitřním prostředím (krev v kapiláře) a zevním prostředím (vzduch v alveolu), přes kterou dochází k výměně plynů v plicích. Alveolární část je tvořena pneumocyty. Pneumocyty dělíme na dva typy. Pneumocyty I. typu se účastní difuze plynů a pneumocyty II. typu produkují surfaktant Kapiláry jsou malé, ale mají několik důležitých funkcí. Projdeme funkce různých typů kapilár a co se může stát, když nebudou správně fungovat fenestrované kapiláry . KORA (cortex) zona glomerulosa zona fasciculata zona reticularis (medulla) artérie vazivové pouzdro kapiláry spongiocyty véna svalového typu chromafinni buñky multipolárni gangliová buñka . kapilára exokrinni acinus endokrinni buñky: A buñky (alfa) glukagon B buñky (beta Fenestrované neboli viscerální kapiláry jsou opat řeny rozsáhlými fenestracemi ve st ěnách endotelových bun ěk. Fenestrace jsou uzav řeny p řepážkou (diafragmou). Bazální lamina je dob ře vyvinuta. S těmito kapilárami se setkáváme v místech, kde dochází k rychlé vým ěně látek mezi krví a tkán ěmi, jako je tomu.

vaskulárními prostory = sinusoidy (fenestrované kapiláry) a žlučovými kanálky » pole hepatocytůjsou uspořádána do šestistěnu (lalůčku) s tzv. portální triadou (větev v. portae et a. hepatica, žlučový vývod) v rozích, v centru lalůčku terminální véna vv. hepaticae »fční členění na tzv. acin Na rozdíl od SK jso u ve SG přítomny fenestrované kapiláry, což významně porušuje hemato-nervovo u bari éru. Opakovaný mechanický stres cév SK a SG vede k epizodám ischemi e a hypoxi e doprovázeným snížením pH a porušením hemato-nervové bari éry. Tato lokální re akce vede k rozvoji endone uri álního edému a.

Rozdíl mezi kapilárami a žíly - Rozdíl Mezi - 202

kapiláry pia mater, které jsou fenestrované a podobají se kapilárám v jiných lokalitách. Hematolikvorová bariéra je permeabilnější, umožňuje přestup proteinů z. plazmy do likvoru pinocytózou nebo specifickými přenašeči. Porucha Kapilárního Hydrostatického Tlaku (PC ) Tento tlak pohání tekutiny z kapilár (tj. filtrace), a je nejvyšší na arteriolární konci kapiláry a nejnižší v venular konce., V závislosti na orgánu může tlak klesnout po délce kapiláry o 15-30 mmHg (axiální nebo podélný tlakový gradient) Vlastnosti cév - fenestrované krevní kapiláry, síťovaná bazální membrána lymfatických kapilár a otevírání mezibuněčných spojení Mastné kyseliny výrazněji zvyšují intersticiální tlak než glukóza a aminokyseliny a tím i lymfatický tok

Fenestrované kapiláry štítné žlázy jsou závislé na přítomnosti vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor - VEGF), který je lékem blokován. Následně se může podílet autoimunita. Byla také popsána inhibice transportu hormonů štítné žlázy do buněk [7] a u krys sunitinib. Fenestrované kapiláry tu dovoľujú styk krvnej plazmy s osmoreceptormi, ktoré reagujú na jej osmolalitu. Získané informácie sa vysielajú do nucleus (nc.) paraventricularis a do nc. supraopticus, ktoré koordinujú reakciu neuroendokrinného sy­stému a sympatiku [5]. Podľa Pagea sa OVLT môže poškodiť pri incízii lamina. chádzajú fenestrované kapiláry (7). Bunky adenómu majú väčšie rozmery ako bunky normálnej drene nadobličky. Obyčajne sú pleiomorfné s výraznou anizocytózou a poi-kilocytózou. Niektoré obsahujú i viac jadier s rozličnou veľkosťou. V jeho bunkách sa tvorí veľké množstvo kate Fenestrované kapiláry: endotelová vrstva s pórmi (20 až 80 nanometrov, tenká bazálna membrána; výskyt: gastrointestinálny trakt, obličky, endokrinné žľazy) Diskontinuálne kapiláry (sínusoidy): medzery (dva až päť nanometrov) vo vrstve endotelových buniek a bazálnej membráne; Výskyt: kostná dreň, pečeň, slezin fenestrované Kapiláry s vysokým endotelem. jsou v Hassalových tělískách jsou součástí hemothymické bariéry umožňují průchod erytrocytů umožňují průchod lymfocytů Foramen ovale. zavírá se společně s uzávěrem atrioventrikulárního septa.

Alveolární difuze, jak již název napovídá, probíhá v alveolech, kam se vzduch dostává laminárním prouděním skrze dýchací cesty. Samotná difuze probíhá přes alveolo-kapilární membránu. Ta je tvořena pneumocyty I. řádu (a pneumocyty II. řádu, ty se však na difuzi nepodílí) a stěnou plicní kapiláry. Stěny plicních kapilár jsou fenestrované, což můžeme. Renální glomerulus (z glomus, přadeno) je hustá sférická síť arteriálních kapilár, zodpovědná za filtraci krve. Nefron Každá ze dvou ledvin organismu obsahuje asi jeden a půl milionu nefronů. Nefron je považován za funkční jednotku ledvin, protože sám je schopen plnit všechny funkce, které má ledvina na starosti Kapiláry kontinuální, fenestrované, s póry, sinusoidy - stavba. v jednotlivých částech řečiště je různý.

Typy vlásečnic • souvislé (somatické) kapiláry - svalstvo, vazivo a exokrinní žlázy (pinocytární váčky ve stěně), nervová tkáň (bez váčků) • fenestrované (viscerální) kapiláry s diafragmaty - fenestrace 60 -80 nm (rychlý výměna látek) - ledviny, střevo, endokrinní žlázy • fenestrované bez diafragmat - ledvinná tělíska • sinusoidy - průměr. vane prestupovať cez fenestrované kapiláry organum vas-culosum laminae terminalis (OVLT) do hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu A 2 , čím umožňujú konverziu fosfolipi-dov na kyselinu arachidónovú a tá sa pôsobením cyklooxy-genázy transformuje na prostaglandíny, najmä PGE 2. Zá Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Iva Last modified by: Iva Created Date: 2/25/2006 6:15:17 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovc Ostatní smysly Smysly - obecně přijímají určitý druh podnětů (informací): z vnějšího prostředí pomocí exteroceptorů čich, chuť, zrak, sluch, hmat a bolest z vnitřního prostředí pomocí interoceptorů polohocit, bolest, vnitřní prostředí na hranici obou stojí vnímání rovnováhy vnímání pohybu těla je založeno na interoceptorech na a využití setrvačných.

Title: Snímek 1 Author: Zdeněk Last modified by: David Created Date: 10/5/2008 8:32:11 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovc Kůra nadledvin lat. cortex glandulae suprarenalis, je párová žláza s vnitřní sekrecí, která tvoří až 90 % objemu nadledvin, Je součástí řídícího systému hypotalamus - hypofýza - kůra nadledvin, produkuje steroidní hormony, které zasahují do metabolismu sacharidů, bílkovin i tuků, ovlivňují reakci organismu na stres, řídí hospodaření s vodou a. Krevní kapiláry do nich vnikají jen v průvodu ojedinělých, subendokardiálně uložených vláken svalo­vých a lze je nalézt pouze při bazi chlopní (výživa chlopní se děje difuzí z obtékající krve). Přítomnost cév v endokardu chlopní je vždy znakem proběhlého patologického procesu (nejčastěji zánět. Pyj - zásobení • Tepny: větve a. pudenda interna (a. dorsalis et profunda penis, a. urethralis, a. bulbi penis) Æaa. helicinae (+ Ebnerovy polštářky) Ævv.

1. Funkční morfologie endokrinního systému • Funkce buněk ..

Nadledvina. Vnější vrstvou nadledviny je kůra, tvořená epitelem mezodermálního původu. Kůra je morkoskopicky nažloutlá díky obsahu lipidů a pigmentu lipofuscinu. Trámčitý epitel kůry je uspořádán do tří vrstev: zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Pod vazivovým pouzdrem nadledviny je povrchová zona. Hepatocyt, neboli jaterní buňka, je buňka tvořící základ jaterní tkáně, která je zodpovědná za většinu metabolických pochodů, která probíhají v játrech. Tvoří 78 % objemu jater a 60 % všech buněk tohoto orgánu.[1][2] V každém miligramu lidských jater se nachází asi 171×103 hepatocytů.[1] Je to epitelová buňka, pro kterou je typická těsná vazba s ostatními. Plastové pouzdro pro uschování dudlíku - fenestrované kapiláry bez diaphragmy. • Capsula glomeruli (Bowmanovo pouzdro). - parietální list (plochý jednovrstevný epitel) - viscerální list (podocyty s výběžky zvanými pedikly) Půjčovna masa: Nové pouzdro. 202016+ 1 h 14 mSci-fi thrillery Namaluji tady hvězdičku, protože existují fenestrované kapiláry, které nemají glykokalyx, který pokrývá vnitřek, tudíž jsou bez diafragmy. QED Y qué es glicocálix , es básicamente azúcares que están unidos a proteínas [mol.m-2.s-1] D = difúzní koeficient. [m2.s-1] c =koncentrace -[mol.m 3] x c J D A A A 2 2 x c D povrch. V plexus chorioideus je uskutečněna prostá difúze, usnadněná difúze a aktivní transport do CSF a naopak transport z CSF do krevní cirkulace. K dalším součástem hematolikvorové bariéry patří fenestrované kapiláry pia mater

Jaký je rozdíl mezi sinusoidy a kapilárami? - 2021 - Zpráv

Request PDF | On Jan 1, 2005, W.F. Gannong and others published 4. Synaptický a junkční přenos | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Vena interlobularis. vena interlobularis z v. portae, která rovněž do lalůčku vstupuje; ductus bilifer interlobularis, který z lalůčku vystupuje. Tento útvar se souhrnně nazývá trias hepatica (Glissonova trias). Cévy sem přišly z porta hepatis, kdy v. portae povětšinou a. hepatica propria doprovází. Ductus biliferi se sbíhají ve větší a Fenestrované kapiláry. Fenestrované kapiláry sú netesné ako kontinuálne kapiláry. Obsahujú malé póry, okrem malých medzier medzi bunkami, v ich stenách, ktoré umožňujú výmenu väčších molekúl. Tento typ kapiláry sa nachádza v oblastiach, ktoré si vyžadujú veľkú výmenu krvi a tkanív bariéry. Jejich kapiláry mají fenestrované stěny, takže snadno dochází k průstupu molekul mezi kapilární krví a extracelul árním prostorem ganglií. Dlouhé axony periferních nervů jsou velmi citlivé na poškození energetického metabolizmu či na změny struktur sloužících axonálního transportu

Epifýza - WikiSkript

-kapiláry-rozšířené v sinusoidy, fenestrované Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu. Žádné komentáře: Okomentovat. Novější příspěvek Starší příspěvek Domovská stránka. Přihlásit se k odběru: Komentáře k příspěvku (Atom vaskularizována a jejich kapiláry jsou fenestrované. Neznámější paraganglion je glomus caroticum (paraganglion intercaroticum Kohn): Oválné tělísko červenohnědé barvy o veli-kostí 3 x 2 x 2 mm, uložené v bifurkaci aorta carotis communis. Glomus caroticum je inervován hlavně z n. IX. (r. sinus carotici)

Hematoencefalická bariéra - Wikipedi

Kontinuálne kapiláry sa nachádzajú hlavne v centrálnom a periférnom nervovom systéme, vo svalovom tkanive, v pľúcach av koži; sú najčastejšie. Fenestrované alebo diskontinuálne kapiláry : majú póry v stenách 80-100 nm, ktoré v skutočnosti nie sú úplne stratené, ale subtrátované tenkou membránou (plazmová platňa. Glomerulárne kapiláry v obličkách sú fenestrované, čo znamená, že majú póry priemeru 60 až 90nm. Cez tieto kapilárne póry prestupuje plazma, malé, ale aj niektoré bielkoviny. Glomerulárne kapiláry sú ale obalené spomínanými pedicelmi a pedicely medzi sebou vytvárajú filtračnú štrbinu 25nm − kapiláry: jsou tvořeny jen endotelem a tenkou bazální laminou; tři základní typy o souvislé: málo propustné, se souvislou bazální laminou; např. v mozku (součást bariéry mezi krví a mozkem), v plicích, ve svalech o fenestrované: s mikroskopickými póry (fenestracemi), o něco propustnější typ umožňujíc

PPT - Mužské pohlavní ústrojí Systema genitalium

Disseho prostor - Wikipedi

být lehce fenestrované (Ross and Pawina, 2005, s. 372-378; Lüllmann, 2012, s. 211-222; Mescher, 2010, s. 189-191). 2.2 Endotel Endotel je jednovrstevný plochý dlaždicový epitel, který tvoří kompaktní vrstvu vnitřní stěny cévy, vystýlá jej. Endotelové buňky jsou mezenchymového původu Hematoencefalická bariéra v některých oblastech mozku zcela chybí - naopak, v těchto místech se mohou vyskytovat fenestrované kapiláry (s množstvím otvorů v jejich stěnách). Patří k nim epifýza a hypofýza, které vylučují hormony přímo do krve, a některé struktury přiléhající k mozkovým komorám (tzv. (5) Pod vrstvou epitelu jsou fenestrované cévy, které umožňují iontům a středně velkým molekulám opustit kapiláry. Mezi krevními cévami a dvěma vrstvami epitelu vzniká vrstva nasáklá tekutinou. Odtud epitel aktivně, proti koncentraþnímu gradiendu, nasává různé látky, vodu a přenáší je do zadní komory

Tři typy vlásečnic - Khanova škol

kapiláry portálního systému. Cévy jsou navíc fenestrované a umožňu-jí difuzi peptidových releasing faktorů k cílovým buňkám adeno-hypofýzy. Tento cévní komplex přecházející z baze hypothalamu k hypofýze tvoří systém analogický portálnímu cévnímu systém Predpokladá sa, že jedným z prvých krokov v tomto procese je uvoľnenie neurotransmiteru biogénny serotonín amín (5-HT) enterochromafínovými bunkami.. Živiny a dráždivé látky v strave, ako aj produkty baktérií, ktoré obývajú črevo, a zápalové látky pôsobia na črevný epitel a modulujú signálne dráhy, ktoré riadia trávenie, imunitu, metabolizmus a bolesť Levá ledvina sousedí se slinivkou, žaludkem, tenkým a tlustým střevem Přehled anatomie člověka, Galén, 2009, 2. vydání • fenestrované (viscerální) kapiláry sdiafragmaty -fenestrace 60-80 nm (rychlý výměna látek) -ledviny, střevo, endokrinní žlázy • fenestrované bez diafragmat-ledvinná tělís

PPT - C É V Y obecný přehled PowerPoint Presentation, freeUzavřený systém srdce a cév s cirkulující krví vystlanýPPT - Oběhový systém PowerPoint Presentation, free

Viscerální kapiláry. Typické, mají BL okolo endotel bněk, diaphragma, 60-80nm fenestrace, diaph tvoří protein PV1. Protein na diaphragmu ve veiscerálních kapilárách. Pujdeš voknem 1 XDDDD PV1. Typy typikcýh kapilár. Somatické, fenestrované (viscerální) a s pory. S pory kapilary- co je a není pres díry. Není diaphragma, je. Kapiláry v kosterním svalu jsou bohatě fenestrované, stěna umožňuje i prostup proteinů. pravda nepravda. Endotel kapilár jater (jaterní sinusoidy) vykazuje značné mezibuněčné mezery a nesouvislou bazální membránu endotelu. pravda nepravda. Na začátku (někdy i na konci) kapilár jsou prekapilární sfinkltery. pravda nepravda 2. Krevní kapiláry 11 3. Tvorba krevních cév de novo 12 4. Typy angiogeneze 13 4.1. Angiogeneze pučením (sprouting angiogenesis) 13 4.1.1. Specifikace endotelových buněk 14 4.1.2. Notch signální dráha 15 4.2. Angiogeneze vchlipováním (intussusceptive angiogenesis) 15 5