Home

FJFI volitelné předměty

Povinně volitelné předměty (1) Data Science: 01DAS: Franc: 1+2 kz - 3 - Pokročilé a robustní regresní modely: 01PRR: Hobza, Víšek: 2+0 zk - 2 - Finanční a pojistná matematika: 01FIMA: Hora: 2+0 zk - 2 - Speciální funkce a transfor. ve zpracování obrazu: 01SFTO: Flusser - 2+0 zk - 2: Povinně volitelné. Doktorand může po dohodě se školitelem absolvovat i další volitelné předměty, které nemusí být vždy zakončeny zkouškou. Doktorandům, kteří nejsou absolventi FJFI ČVUT je doporučováno do předmětů zařadit předměty Jaderná a radiační fyzika 1,2 (prof. Musílek) a Základy dozimetrie 1,2 (doc. Trojek) Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze) - typy předmětů Předměty povinné - jejich absolvování se kontroluje před uzavřením studia daného oboru/zaměření Předměty volitelné - lze si je zapsat s ohledem na zájem a pro získání potřebných kredit Předměty jsou rozdělené do dvou skupin. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru studijního oboru si student povinně zapíše povinný předmět ze skupiny A a nejméně dva předměty ze skupiny volitelných předmětů B. Předmět povinný - skupina A. Úvod do bezpečnosti, zabezpečení a forenziky; Volitelné předměty - skupiny Předměty na KF. Úplný seznam předmětů vyučovaných na Katedře fyziky je zde. Následuje seznam stránek jednotlivých předmětů: 02AMF - Atomová a molekulová fyzika. 02DPD - Detektory a principy detekce. 02ELMA - Elektřina a magnetismus. 02ESH - Extrémní stavy hmoty. 02KFA - Kvantová fyzika. 02KVAN - Kvantová mechanika

Kódy předmětů v KOS Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Studenti FJFI ČVUT mají tělesnou výchovu i zimní nebo letní sportovní kurzy pouze volitelné, přičemž během studia lze za TV získat až 4 kredity Katedra jazyků zajišťuje výuku v bakalářském programu studia (3 a 5 semestrů), v magisterském studiu (1-2 semestry) a v doktorském programu studia (2 a více semestrů). Podrobněji viz Bílá kniha - Návod pro zápis jazyků a článek 6 Výuka jazyků v kapitole Zásady studia a v tabulce Volitelné předměty Kromě povinných předmětů výše zmíněného oboru garantuje katedra i další povinně volitelné či volitelné předměty: Bezpečnost a bezpečné programování, Informační bezpečnost, Kybernalita, a Řízení rizik v informatice

AMSM - Group of Applied Mathematics and Stochastic

predmety-DS - KDAIZ FJFI ČVUT v Praz

V souladu se studijním řádem ČVUT si v případě nutnosti může doktorand zapsat nanejvýš dva předměty z nabídky magisterských předmětů na FJFI, pokud je neabsolvoval během předchozího studia. Jestliže si doktorand potřebuje doplnit znalosti i dalšími předměty magisterské úrovně, zapisuje si je jako předměty volitelné Volitelné předměty: Jaderná chemie v biologii a medicíně V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížen 9. Volitelné předměty prvního semestru. Osnova cvičení: Cíle studia: Znalosti: Studenti získají přehled o způsobu organizace studia na FJFI, ubytování, dopravě a informačním systému ČVUT v Praze. Schopnosti: Studenti jsou schopni se orientovat ve studijních záležitostech a zahájit první rok svého studia. Studijní.

Studijní blok a studijní plány - Bezpečnost a zabezpečení

[Zápis předmětů] Vzhledem k tomu, že pro studenty jsou budovy fakul... ty uzavřené a tím pádem i Studijní oddělení, proběhne zápis volitelných předmětů skrze email. V indexu vám zápis bude potvrzen, jakmile to bude možné. Abyste byli automaticky přidáni do teamu v Tems, musíte mít předmět zapsaný v systému KOS Bakalářské předměty. Biomedicínský technik; Biomedicínská technika (AR 20/21) Volitelné předměty; Jste zde. Domů J. Kubašta, S. Pospíšil: Úlohy z jaderné a subjaderné fyziky. Skripta FJFI ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997 ODKAZY:. Studijní programy a předměty, které se na fakultě vyučují. Jste na úvodní stránce studijních plánů fakulty. Je zde zobrazen seznam studijních programů, pro něž je fakulta akreditovaná. Postupně se můžete proklikat k popisu jednotlivých forem studia, oborů, studijních plánů, doporučených časových průchodů.

Komentáře . Transkript . VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FYZIKA 2 - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V tomto semestru si můžete vybrat z povinně volitelný předmět Praktikum z Fyziky II (2023012) nebo volitelný předmět Seminární cvičení z Fyziky II (2023012). Oba..

Volitelné předměty. mhola 21.07.2021 Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2021/2022 · Zápis VP na zimní semestr 2021/2022 pro ty, co splnili studijní povinnosti, bude možný od 20. 07. 2021 (od 09.00 hod.) do 01. 10. 2021 Předmět se podrobně zabývá základy tzv. fyzikální optiky a jejích aplikací v technice a biomedicíně. Jsou zde podrobně probírány jednotlivé fyzikální jevy a procesy z oblasti vlnové optiky (např. interference, difrakce a polarizace světla) společně s jejich důsledky a praktickými aplikacemi v oblasti přístrojové. volitelné předměty See: předměty vyučovací See also: učební osnov

FJFI 1 12ROPR1 předmět 1 13W% volitelné předměty K613 2 __X% Projekty 3 __X__K projekty kombi 4 D% Dálkařské předměty 5 E% Anglicke predmety 6 P% Doktorandske predmety 7 XE% Anglicke predmety po novu 8 XP% Doktorandské předměty po novu 9 XD% Dálkařské předměty po novu 10 __BP Bakalarske prace 11 __SEM Semestrální práce. Předměty na KF. Úplný seznam předmětů vyučovaných na Katedře fyziky je zde. Následuje seznam stránek jednotlivých předmětů: 02AMF - Atomová a molekulová fyzika: 02DPD - Detektory a principy detekce: 02ELMA - Elektřina a magnetismus. Předměty volitelné : Funkce komplexní proměnné: 01FKO: Šťovíček-2+1 z, zk-3: Analogová elektronika: 11ANEL: Jiroušek: 4+0 z, zk-4-Mikroprocesorová technika: 11MIK: Jiroušek-4+0 z, zk-4: Aplikace teotie grup ve FPL: 11APLG: Potůček: 2+0 zk-2-Struktura a funkce biologických molekul: 11SFBM: Kolenko: 2+1 z, zk-3-Technická. Volitelné předměty; Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2021/2022; Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2021/2022 VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ · Zápis VP na zimní semestr 2021/2022 pro ty, co splnili studijní povinnosti, bude možný od 20. 07

Předměty na KF - Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praz

Povinné předměty: Lineární algebra Volitelné předměty: Informatika Pravděpodobnost a statistika Mikroekonomie a makroekonomie Matematické metody v ekonomii Numerické metody V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné prác Povinně volitelné předměty zimní semestr 2021/2022 Nabídka povinně volitelných předmětů na ÚSTAVU BOHEMISTIKY - zimní semestr 2021/2022 ke stažení → ZDE Vnitřní předpisy Českého vysokého učení technického v Praze 2 ást druhá ÚVODNÍ USTANOVENÍ lánek 2 Organizace akademického roku 1. V souladu s § 52 odst. 2 zákona stanoví rektor začátek akademického roku a po projednání v kolegiu rektor Matematika je tam podle mých informací o dost lehčí, ale pokud ti jde převážně o ni, neboj se, že budeš strádat. Povinných je nejméně šest matematických předmětů, další si můžeš vzít jako volitelné. Jako v bakaláři. Obtížnost docela vysoká ve srovnání s jinými školami (kromě FJFI a MFF), ale dá se to zvládnout

↳ Povinně volitelné předměty; Studium ↳ Studijní materiály od vyučujících ↳ 1. ROČNÍK ↳ Referáty, laborky, ↳ 2. ROČNÍK ↳ Referáty, laborky, ↳ 3. ROČNÍK ↳ Referáty, laborky, ↳ 4. ROČNÍK ↳ Referáty, laborky, ↳ OBORY ↳ 12101 Ústav technické matematiky ↳ 12102 Ústav fyzik Mám-li mluvit za sebe, opakování ze SŠ tam nebylo vůbec. Bylo to sice před 10 lety, ale prý se tolik nezměnilo, akorát se zavedly volitelné předměty pro ty největší tragédy, aby si zopakovali práci se zlomky a další pokročilejší partie matematiky. To ale nepočítám do náplně standardního studia na FJFI

Kódy předmětů v KOS - ÚTVS ČVUT Prah

Informační stránka katedry jazyk

Povinné předměty SZZ: Teorie PL a Fyzika PL. Volitelné předměty: Struktura a vlastnosti krystalů, Polovodičové materiály a součástky, Fyzika nízkých teplot a supravodivost. Obhajoby diplomových prací a Státní závěrečné zkoušky studentů navazujícího magisterského studia oboru IP Předměty. Témata prací (Výběr práce) Anketa. Rozvrh NG. Přihlašování stáží. Komise. Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby. Pořádání akce s mezinárodní účastí. Centrální katalog Přípravný týden 00PT FJFI 1 týden - 2 - Výuka jazyků 04 KJ - - Předměty volitelné: Diskrétní matematika 1, 2 01DIM12 Masáková 2+0 z 2+0 z 2 2 Pro studijní program AMSM je předmětem obecného základu studijního programu: Matematická analýza 01MA1-01MAB4, 01LA1-01LA2, 01M

Školící pracoviště - nssf

 1. Povinně volitelné předměty. Předměty otevřené v AR 2021/22 jsou uvedeny tučně.
 2. A výběr docela je.), a zbytek jsou úplně volitelné kdy si vybíráš libovolné předměty vyučované kdekoli na celé UK (libovolná fakulta) a partnerských vysokých školách (což jsou aktuálně FEL, FIT, FJFI - i když s FELem ta spolupráce poslední dobou nějak vázne). Chceš se orientovat směrem na bioinformatiku
 3. Předměty. Bakalářské předměty; Magisterské předměty. Předměty EPI (nová akreditace 2020/21) Předměty JEZ; Předměty vyučované v AJ; Volitelné předměty; Projekty a závěrečné práce; Práce, brigády a stáže; Výsledky testů; Výzkum. Exkurze; Výzkumné laboratoře. Vybavení laboratoří. Státní závěrečné.
 4. Nějaké přepočty AU na ETS na KM FJFI nikoho nezajímaly - reálu bylo na 20 kreditů doma třeba odchodit asi o polovinu více předmětů než je na NTU standard. Sylaby apod. nikdo vidět nechtěl, přišlo mi, že kredity se udávaly podle atraktivity názvu předmětů. Reáln

Aplikovaná algebra a analýza - FJFI ČVUT v Praz

 1. Povinně volitelné předměty typu B vypsané pro zimní semestr 2021 - 2022 pro studenty zapsané ke studiu v Děčíně Stránka 1 (celkem 2) POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY typu B pro BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ FORMA STUDIA VYPSANÉ PRO ZIMNÍ SEMESTR 2021 - 202
 2. Do dalších hodin volitelné tělesné výchovy (kódy TVV, TVV0) a na zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a na letní výcvikový kurz (kód TVKLV) se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností. Za tyto předměty nazískají žádné kredity. Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu
 3. Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální
 4. Title: Bakalářská práce Author: vlecka@seznam.cz Last modified by: Jiří Čarský Created Date: 4/19/2014 12:27:48 PM Document presentation forma
 5. Jelikož volitelné předměty nejsou povinné pro nikoho, je možné jejich otevření řídit na základě ekonomické efektivity výuky. Jak garant, tak rada programu může například požadovat, že se volitelný předmět otevře jen v případě, že počet zájemců překročí práh (např. 2 nebo 3 kroužky)
 6. Vážení rodiče studentů budoucích prvních ročníků, dne 26. srpna 2021 od 18:00 hodin proběhnou schůzky třídního učitele s rodiči našich nových studentů

Předměty - Univerzita Karlov

Portál ČVUT je nové rozhraní pro studenty a zaměstnance ČVUT. Najdete zde informace intranetového charakteru Představení studijního programu. Absolvováním studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika podle paragrafu 25 zákona č. 96/2004 Sb. Budete připraveni na klinickou i výzkumnou práci v oblasti radioterapie, radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody) a nukleární medicíny FJFI ČVUT Katedra softwarového inženýrství v ekonomii doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. FCHI VŠCHT Ústav počítačové a řídicí techniky prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka FCHI VŠCHT Ústav fyzikální chemie doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA Univerzita obrany v Brně Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničen

FJFI - předměty - zimní semestr 2016/17 :: Celofakultní

Domů Předměty Fyzika Ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol olympiád. V loňském i letošním roce se Michal s některými dalšími spolužáky ze třídy zúčastnil stáže na FJFI ČVUT (Týden vědy na Jaderce) nebo akce pro středoškoláky a vysokoškoláky Den s jádrem v ÚJV v Řeži - tento den. Zabýváme se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, které je vytvářeno převážně silnoproudým výbojem. Chceme pochopit nejenergetičtější procesy, které probíhají v plazmatu při proudech přesahujících milion ampérů. Specializujeme se na diagnostiku elektrických veličin a na detekci vysokoenergetických elektronů, iontů, fotonů a neutronů

První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25, 360 20 Karlovy Vary +420 353 501 111, skola@gymkvary.euskola@gymkvary.e Doktorand katedry fyziky Ing. Jan Fait v pondělí 1. února 2021 úspěšně obhájil svou dizertační práci na téma Fabrication and characterization of diamond photonic structures pod vedením školitele prof. Bohuslava Rezka z katedry fyziky a školitele specialisty dr. Lukáše Ondiče z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Oponenty práce byli prof. Christoph Becher ze. Milý čtenáři, vzhledem k neúprosnému odlivu studentů středních škol do vysokých škol netechnicky zaměřených a nejrůznějšího typu včetně těch, které následně pomáhají zaplňovat chodby úřadů práce, jsme se rozhodli oslovit některé naše absolventy dopisem o případné vyjádření, jak vidí svá léta studentská z vnějšího pohledu - často geograficky i. Fakulta veterinárního lékařství VETUNI. Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno Česká republika T:+420 541 561 111 E: vfu@vfu.cz ID datové schránky: y2cj9e8 elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz Pohotovost: +420 541 562 39

FAQ (často kladené otázky) Rozvrh hodin - FJFI ČVUT v Praz

Cvut fel matematika. Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ. Přednáší: doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D., katedra matematiky FEL Anotace: V tomto seriálu se podíváme na témata, která se pravidelně objevují v přijímacích zkouškách na ČVUT FEL a která zároveň překvapivě často trápí (některé) studenty v prvním semestru, zejména v matematické. Volitelné předměty si vybírají již žáci nižšího gymnázia, a to do sekundy, tercie a kvarty. Mají možnost vždy vybírat ze dvou předmětů a tato nabídka je stálá. Na vyšším gymnáziu si volitelné předměty vybírají žáci do třetího (septimy) a čtvrtého ročníku (oktávy) S ním se dohodnete na uznání předmětů a podepíše předměty v dokumentu který si před odjezdem vyplníte. Ten si pak necháte potvrdit na děkanátu fakulty paní proděkankou Demlovou. Vybírejte si jenom povinně volitelné nebo volitelné předměty. Kdybyste si chtěli v zahraničí vystudovat povinný předmět, narazíte

Srpen 2021: Touch Econ - přihláška 9.srpna od 17:00 Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií Uchovávání informací prostřednictvím písma je jedním z nejvýznamnějších kulturních vynálezů lidstva. Změny v technologii jeho záznamu znamenaly často revoluční přerod ve vývoji celých kultur V pátek 7. dubna 2017 se 7 našich studentů: Ondřej Tkaczyszyn ze 2.A, Michal Gregor ze 2.B, Josef Uher a Ondřej Fanta ze 2.C a sextáni Alenka Smutná, František Novák a Matěj Bílý účastnilo projektu International Particle Physics Masterclasses 2017

Bílá kniha ČVUT Fakulta strojn

informace pro doktorandy > Katedra matematiky, FJFI, ČVUT

 1. milan.sinor@fjfi.cvut.cz: Studijní obor SIPZ: Od letního semestru 20/21 bude také v laboratoři vyučovány volitelné předměty pro všechny stupně studentů, jehož náplní bude výroba součástí metodou 3D tisku a příprava výrobních dat
 2. Studijní oddělení - FJFI ČVUT v Praz . Studijní materiály - školní účet Google Povinné, povinně volitelné i volitelné předměty jsou si z hlediska plnění rovnocenné, všechny předměty, které studentovi zapíše studijní oddělení nebo které si zapíše sám,.
 3. Vyučuje čtyři volitelné předměty, v magisterském programu byl školitelem 31 studentských vědeckých prací, spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů, účinkuje ve studentské fakultní kapele, přednáší na Univerzitě třetího věku. Velmi rozsáhlá je i jeho vědecká práce
 4. Volitelné předměty - rozvrh; Všechny články » Akce a dění. prodloužení ISIC karty Prodloužení (revalidace) ISIC karty stojí 180 Kč. Prodlužujte karty vždy za celou třídu. Vyberte peníze od zájemců, pak přijďte do kanceláře č. 115 s celkovou částkou a seznamem zájemců o prodloužení platnosti karty

Přípravný týden - bilakniha

 1. Povinné, povinně volitelné i volitelné předměty jsou si z hlediska plnění rovnocenné, všechny předměty, které studentovi zapíše studijní oddělení nebo které si zapíše sám, je povinen splnit.Celkově musí student během studia získat 180 kreditů v bakalářském studijním programu a 120 kreditů v navazujícím.
 2. imálně 2 volitelné předměty během svého studium Vzorový studijní plán pro akademický rok 2018/2019. Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních)
 3. imum 01MAM Pošta 0+2 z - 2 - Základy práce s počítačem 16ZPSP Vrba 0+2 z - 2
 4. Volitelné předměty; Učebnice a učební plán; 23/10/2014 Exkurze fyzika, FJFI UK Praha. 20/10/2014 Exkurze Geografické informační systémy Praha. 29/09/2014 Toulky Prahou v angličtin.

SU FJFI - [Zápis předmětů] Vzhledem k tomu, že pro

 1. Studijní plán vymezuje jednotlivé předměty nebo jejich skupiny podle volitelnosti na předměty povinné (P), předměty povinně volitelné (PV) a předměty volitelné (V). PŘEDMĚTY skupiny Alfa (A) V bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství si mohou studenti prezenční formy studia zvolit v prvních třech.
 2. Studijní oddělení - FJFI ČVUT v Praz . vedoucí studijního oddělení. Telefon: +420 48 535 2866 Mobil: +420 734 518 408 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. povinně volitelné i volitelné předměty jsou si z hlediska plnění rovnocenné, všechny předměty, které studentovi zapíše studijní oddělení.
 3. Zadejte svou webovou stránku (volitelné) Moje zkušenosti z FJFI.. Nahraných předmětů máme na škole spoustu, s nedodržováním doby přednášky jsem zatím problém nezaznamenala, otázek na přednáškách bývá málo, takže za mě klidně nahraná videa
 4. áře, tam od toho se odvíjí i zápočet.. Přednášky jsou většinou doporučené, pokud něčemu nerozumíš, zeptáš se apod..Taky záleží na profesorovi.
 5. Volitelné předměty ve šk. roce 2020/21. Vážení studenti, dnes zahajujeme proces volby volitelných předmětů pro příští školní rok. Studenti, kteří budou příští rok v předmaturitním ročníku, si zvolí 2 volitelné předměty na stránce gvp.cz/vpp
 6. Ve dnech 14. - 18. 6. 2009 se v Praze konal již jedenáctý Fyzikální týden pořádaný FJFI ČVUT. (pozn. pro nezasvěcené: FJFI je Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství, zkratku ČVUT jistě není třeba vysvětlovat). Z našeho gymnázia jsme se díky doporučení paní profesorky Kopecké této akce zúčastnili tři.
 7. optika vs fyzikalni elektronika. od blchozrout » 14. 5. 2005 09:31. Tento rok maturuji a proto se rozhoduji na jakou VS jit. Prijali mne na FJFI CVUT kde by sem chtel studovat fyzikalni elektroniku a taky na MFF UK, kde mne zajima optika. No nejak sa nevim rozhodnout, hlavne proto, ze vlastne neznam nikoho, kto by neco podobneho studoval

Doktorské programy. 23.7. 2021. FBMI VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. 16.9. 2020. PŘÍKAZY VYDANÉ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM. 7.6. 2021. ČVUT JE ZAPOJENO VE VÝZKUMU K DOPADŮM COVID-19 NA VYUČUJÍCÍ A STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL. 8.7. 2021 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 2.4. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY. 2.5. ZÁJMOVÉ KROUŽKY. 2.6. POČTY DĚLENÝCH HODIN . 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Počet absolventů JČU Pedagogická 5 JČU Přírodovědecká 2 JČU Ekonomická 4 ČVUT Dopravní 1 ČVUT FJFI 1 Masarykova Lékařská 2 Univerzita Palackého Filozofická 1 UK Filozofická 1 UK.

17PMP2AIZ - Aplikace ionizujícího záření predmety

- Softwarové inženýrství - Databáze a web Pro obě zaměření platí stejné podmínky studia, stejné povinné a povinně volitelné předměty i stejné požadavky k bakalářské státní závěrečné zkoušce s výjimkou posledního zkušebního okruhu v požadavcích ke státní závěrečné zkoušce z informatiky 1 Co je. Místní studenti k tomu mohou využít tzv. prázdniny na začátku dalšího semestru, ale zahraniční student je vázán oficiální dobou konce semestru stávajícího.) - snažší zkoušky (moje zkoušky byly mnohem jednodušší než zkoušky teoretických předmětů na FJFI - pravděpodobně kvůli tomu, že předměty byly velmi. Stříbrnou medaili v krajském kole mezinárodní robosoutěže First Lego League získal v sobotu 29. května tým CITASO ve složení Martin Coubal, Richard Bleier, Patrik Kadlec, Leonard Oeding, Vojtěch Samec a František Vondrák -volitelné předměty od 1. stupně-základní volitelné rozšířené vyučování pro 2. stupeň školy v rozsahu 1 hodiny týdně -v 8. a 9. ročníku další volitelný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně-ve školním roce 2018/2019 byla provedena změna užití disponibilních hodin na 2. stupni a n Prosíme o zaslání přihlášky na. PDF. Směrnice rektora č. 33R/2017 - Zveřejňování kvalifikačních prac Student žádost odevzdá na studijní oddělení, předtím vyplní předměty do portálu (Moje studium). DOC. Sport na ZČU. Nabídka sportovních aktivit - volitelné předměty a sportovní kurzy

Tento učební text se zabývá jednou ze tří oblastí stavební fyziky, konkrétně stavební světelnou technikou. Skripta jsou určena zejména pro cvičení v povinných bakalářských předmětech 124SFA1, 124SF01, 124SFL a 124SF1, povinných magisterských předmětech 124DEO1 a 124OSIB, v povinně volitelné předmětu 124YSFD a ve volitelném předmětu 124YSFO Nespoutaná motorkářka. 14. 5. 2018 Mgr. Alexandra Spatzierová. Veronika je studentkou posledního ročníku víceletého gymnázia. Ve svém volném čase se věnuje sportu, ve kterém mnohokrát reprezentovala i naší školu. Jak v běžeckých sportech - Pohár Rozhlasu, Corny, přespolním běhu, Juniorským maratonu, tak i v jiných.

Analytická zpráva komise pro rozvoj a vědu Akademického senátu ČVUT . Problematika strukturovaného studia na ČVUT . Autoři . prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., člen AS ČVUT, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní ČVUT doc. RNDr. Jiří Demel, CSc., člen AS ČVUT, katedra inženýrské informatiky Fakulta stavební ČVUT. Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 149 00 - Praha 4 Ředitel: RNDr. Jan Peřina Tel: 272 941 932 IČO: 49366629 Jídelna: 272 917 556 Všechny kontakt Lukee. Re: Kam na vysokou, když chci studovat matematiku? Nepochopil jsem Jarin44a tak, že učitelství nechce kvůli penězům, ale z nějakého jiného, blíže nespecifikovaného, důvodu. Co se týče toho jít studovat to, co tě baví — mohl bys taky skončit tak, že se pak budeš ptát na kečup a hořčici Dne 20. 11. 2017 jsme se v rámci výuky fyziky zúčastnili s pedagogy Táňou Holubovou a Vladimírem Hůlou exkurze s přednáškou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze, kde jsme navštívili laboratoř s termonukleárním školním reaktorem tokamakem Golem.Přednášející Ing